Міністерство транспорту України

НАКАЗ

 N 498 вiд 11.09.2000                 Зареєстровано в Мiнiстерствi
     м.Київ                                    юстицiї України
                                                    вiд 17 жовтня 2000 р.
                                                    за N 717/4938
 

Про затвердження Положення про державну
морську лоцманську службу
 

     Вiдповiдно до  зобов'язань  України  щодо  вимог  мiжнародних
договорiв,    законодавства    з   питань   забезпечення   безпеки
судноплавства у територiальному морi та згiдно зi статтями 3, 93 i
111 Кодексу  торговельного  мореплавства  України  [176/95-ВР]
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   Положення  про  державну  морську  лоцманську
службу (додається).
     2. Покласти  функцiї державної морської лоцманської служби на
державне пiдприємство "Дельта-лоцман",  крiм функцiй,  що належать
до   компетенцiї   капiтана   порту   (за  винятком  флоту  рибної
промисловостi).
     3. Державний  нагляд  i  загальне  керiвництво  за дiяльнiстю
державної  лоцманської  служби  здiйснює  Мiнiстерство  транспорту
України   через  Головну  державну  iнспекцiю  України  з  безпеки
судноплавства  (далi  -  Держфлотiнспекцiя  України)  i  капiтанiв
портiв.
     4. Департаменту нормативно-правового  забезпечення  (Логiнова
Л.М.)  зареєструвати  Положення  про  державну  морську лоцманську
службу в установленому порядку.
     5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Мiнiстр                                           Л.М. Костюченко

                                                    Затверджено
                                                Наказ Мiнiстерства
                                                транспорту України
                                                11.09.2000 N 498

                                      Зареєстровано в Мiнiстерствi
                                      юстицiї України
                                      вiд 17 жовтня 2000 р.
                                      за N 717/4938

                            Положення
              про державну морську лоцманську службу

                      1. Загальнi положення

     1.1. Положення про державну морську лоцманську службу (далi -
Положення)   розроблено   вiдповiдно   до   Кодексу  торговельного
мореплавства України [176/95-ВР] i Мiжнародних угод,  установлює
органiзацiйно-правовий  статус,  принципи  фiнансування  державної
морської  лоцманської  служби,  квалiфiкацiйнi вимоги до державних
морських лоцманiв їх права та обов'язки.
     1.2. З метою забезпечення безпеки  мореплавства,  запобiгання
аварiйним   морським  подiям,  захисту  навколишнього  природнього
середовища та людського життя в територiальних водах,  на пiдходах
до   морських  портiв,  на  акваторiях  портiв,  мiж  портами,  на
фарватерах i каналах,  а також в iнших  районах,  ускладнених  для
плавання,    законодавством    України    встановлюються    райони
лоцманського проведення,  у яких усiм  суднам,  незалежно  вiд  їх
прапору i форми власностi, надаються лоцманськi послуги.
     1.3. Лоцманськi   послуги   надаються   виключно   державними
морськими лоцманами України (далi - лоцмани).
     1.4. Види лоцманських послуг:
     - лiнiйнi   (мiжпортовi)  лоцманськi  послуги  (надаються  на
судноплавних  шляхах  у  територiальних  водах,   на   фарватерах,
каналах, у вiдкритому морi);
     - портовi  лоцманськi  послуги  (надаються   на   акваторiях,
пiдхiдних каналах, внутрiшнiх i зовнiшнiх рейдах).

          2. Державна морська лоцманська служба України

     2.1. Державна  морська  лоцманська  служба  - це органiзована
Мiнiстерством  транспорту   України   сукупнiсть   пiдприємств   i
пiдроздiлiв   державних   морських   портiв   (далi  -  лоцманськi
органiзацiї),  на якi покладенi функцiї щодо  надання  лоцманських
послуг   у   вiдповiдних   районах   лоцманського   проведення   в
територiальному морi i внутрiшнiх водних шляхах України.
     2.2. Пiдприємства,  на  якi покладаються функцiї щодо надання
лiнiйних лоцманських послуг  у  вiдповiдних  районах  лоцманського
проведення  в  територiальному  морi i на внутрiшнiх водних шляхах
України, створюються Мiнiстерством транспорту України
     2.3. Дiяльнiсть   лоцманських   органiзацiй  здiйснюється  на
засадах самофiнансування за рахунок коштiв лоцманських зборiв,  що
стягуються в установленому порядку.
     2.4. Лоцманськi органiзацiї можуть розробляти проекти правил,
положень, iнструкцiй, стандартiв, якi стосуються їх дiяльностi, що
погоджуються   Держфлотiнспекцiєю   України    i    затверджуються
Мiнiстерством транспорту України.

                3. Райони лоцманського проведення

     3.1. Райони лоцманського проведення пiдроздiляються на райони
обов'язкового i необов'язкового лоцманського проведення.
     3.2. Мiнiстерство   транспорту   України  за  погодженням  iз
зацiкавленими центральними органами  виконавчої  влади  встановлює
райони  обов'язкового  лоцманського проведення,  а також категорiї
суден,  що в установленому порядку звiльняються вiд  обов'язкового
лоцманського проведення.
     3.3. У районах обов'язкового лоцманського проведення  капiтан
судна  не має права здiйснювати плавання без лоцмана,  за винятком
випадкiв,  коли судно належить до категорiї суден, що звiльняються
вiд   обов'язкового   лоцманського   проведення   у  встановленому
Мiнiстерством транспорту України порядку.
     3.4. Райони  необов'язкового  лоцманського  проведення можуть
визначатися  за   дорученням   Мiнiстерства   транспорту   України
Держфлотiнспекцiєю України i капiтанами портiв з урахуванням вимог
цього Положення.
     3.5. У  районах,  де  лоцманське проведення є необов'язковим,
капiтан  морського  порту   або   Держфлотiнспекцiя   України   за
дорученням  Мiнiстерства  транспорту  України  може  встановлювати
обов'язкове лоцманське проведення для суден у випадках:
     а) якщо   судна   або  їх  вантаж  можуть  становити  загрозу
заподiяння шкоди навколишньому  природному  середовищу.  Категорiї
таких   суден  доводяться  до  загального  вiдома  в  обов'язковiй
постановi у морських портах, лоцiях i повiдомленнях мореплавцям;
     б) якщо судна мають серйознi пошкодження корпусу,  механiзмiв
або обладнання, що може iстотно впливати на безпеку мореплавства в
районi. У цьому випадку капiтану судна вручається нотис про те, що
його судно має прямувати пiд лоцманським проведенням.
     3.6. У  районах  обов'язкового  лоцманського  проведення  час
проведення судна (цiлодобово,  у свiтлий час доби, iз повною водою
i т.п.) визначається за дорученням Мiнiстерства транспорту України
Держфлотiнспекцiєю України, а на акваторiях портiв i рейдах портiв
- капiтанами цих портiв.
     3.7. Держфлотiнспекцiя України,  капiтан морського порту  має
право заборонити проведення суден, коли його безпечному здiйсненню
перешкоджають гiдрометеорологiчнi умови (погана видимiсть,  шторм,
льодовi  умови  i  т.д.),  а  також  при наявностi iнших особливих
обставин.
     Вказiвки з  питань  безпеки  мореплавства,  Держфлотiнспекцiї
України чи капiтана морського  порту  в  межах  їх  компетенцiї  є
обов'язковими для лоцмана.
     3.8. У  районах  пiвнiчно-захiдної  частини   Чорного   моря,
Бузько-Днiпровсько-лиманському  та Херсонському морському каналах,
Азовському морi,  Керч-єнiкальскому каналi та дельтi  рiчки  Дунаю
лiнiйне  лоцманське проведення встановлюється у правилах плавання,
що затверджуються Мiнiстерством транспорту України.
     3.9. Iнформацiя  про  райони  обов'язкового i необов'язкового
лоцманського  проведення,  режим  плавання   i   порядок   надання
лоцманських  послуг  у них доводиться до вiдома мореплавцiв шляхом
публiкацiї в обов'язкових постановах начальникiв  морських  портiв
(далi   -   обов'язковi  постанови),  правилах  плавання,  лоцiях,
повiдомленнях мореплавцям.

     4. Порядок виконання заявки й оплати лоцманських послуг

     4.1. Державний  морський  лоцман   направляється   на   судно
лоцманською  органiзацiєю  на пiдставi заявки капiтана судна i/або
морського агента, уповноваженого судновласником.
     Разом з  лоцманом  на судно може бути направлений лоцманський
стажист.
     4.2. На суднi, що прибуло до мiсця приймання лоцмана, повинен
бути пiднятий прапорний сигнал Мiжнародного зводу  сигналiв  "Менi
потрiбний  лоцман",  а з моменту прибуття лоцмана i до його зняття
iз судна - "У мене на борту лоцман".
     4.3. Капiтан судна зобов'язаний забезпечити швидку i безпечну
посадку/висадку лоцмана i лоцманського стажиста, не допускаючи при
цьому пошкодження лоцманського судна.  Пiд час приймання й висадки
лоцмана  i  лоцманського  стажиста  капiтан   судна   зобов'язаний
пiдтримувати  зв'язок  iз  лоцманським  судном i погоджувати з ним
свої дiї.
     4.4. Засоби  доступу лоцмана на судно (лоцманський штормтрап,
механiчний  пiдйомник)  повиннi   вiдповiдати   вимогам   безпеки,
встановленим  у  Конвенцiї  про  охорону  людського  життя на морi
(1974/78)  ( 995_251 )  та  вiдповiдних  резолюцiях  Мiжнародної
морської  органiзацiї  (IМО):  А.426{1Х}  "Пристрiй  для висадки i
посадки  лоцманiв  на  великовантажнi  судна" вiд 15.11.79 i А.667
{16} "Пристрої для передачi лоцмана" вiд 19.10.89.
     Лоцман має право вiдмовитися вiд висадки на судно у  випадку,
коли  засоби  доступу на судно (лоцманський штормтрап,  механiчний
пiдйомник) не  вiдповiдають  вимогам  безпеки,  встановленим  цими
резолюцiями IМО.
     4.5. У випадку непогоди,  коли неможливо висадити  лоцмана  з
лоцманського  судна  на  судно,  що йде з моря,  за узгодженням iз
капiтаном останнього,  лоцман може здiйснити  проведення  способом
лiдирування  до мiсця,  де можна буде безпечно прийняти лоцмана на
борт судна.
     Спосiб лiдирування,  за узгодженням iз капiтаном судна,  може
бути застосований i при виходi судна з порту.
     За наявностi   в   районi   лоцманського   проведення  служби
регулювання  руху  суден  проведення  судна  способом  лiдирування
повинно бути також погоджено з цiєю службою.
     При проведеннi судна способом  лiдирування  мiж  судном,  яке
проводиться,   i  лоцманським  судном  повинен  бути  забезпечений
надiйний зв'язок.
     4.6. У  перiод перебування лоцмана i лоцманського стажиста на
суднi капiтан судна зобов'язаний  безоплатно  надавати  їм  окреме
примiщення i харчування нарiвнi з особами командного складу.
     4.7. Якщо капiтаном судна заявка на лоцмана подана в  термiн,
зазначений в обов'язковiй постановi,  лоцiї або правилах плавання,
i судно прибуло до мiсця приймання лоцмана  (готове  до  виходу  в
море) в зазначенiй в заявцi час, лоцман повинен прибути на судно в
цей час.
     У разi   неможливостi  прибуття  лоцмана  в  зазначений  час,
лоцманська органiзацiя повiдомляє капiтана судна про iнший  час  i
мiсце прибуття лоцмана.
     Якщо судно не прибуло до мiсця приймання лоцмана в зазначений
в заявцi капiтаном i/або морським агентом час, лоцман, направлений
на це судно,  може бути  направлений  на  iнше  судно.  Судну,  що
запiзнилось, лоцман надається в порядку черговостi.
     4.8. У зв'язку з  надзвичайними  обставинами,  що  загрожують
життю  i  здоров'ю  екiпажу i/або пасажирiв судна,  безпецi судна,
береговим   спорудам,   i/або   при   виникненнi   небезпеки   для
навколишнього   природного   середовища,   заявка   на  лоцманське
проведення приймається негайно i лоцман направляється на  судно  з
першою нагодою.
     4.9. Iз суден, що користуються послугами лоцманiв, стягується
лоцманський збiр,  порядок стягнення i розмiр якого встановлюється
Мiнiстерством транспорту України за  погодженням  з  Мiнiстерством
економiки України.
     Це стосується  й  лоцманського  проведення,  що  здiйснюється
способом лiдирування,  а також випадкiв, коли один лоцман здiйснює
проведення декiлькох суден, що прямують одне за одним.
     4.10. Лоцманськi послуги надаються на пiдставi двостороннього
договору мiж капiтаном судна або морським агентом,  що  виступають
вiд   iменi   судновласника,   з  однiєї  сторони,  i  лоцманської
органiзацiї, що надає цi послуги.
     4.11. Лоцманська  квитанцiя  (додаток  1),  яка  заповнена  i
пiдписана капiтаном  судна,  є  документом,  що  пiдтверджує  факт
надання лоцманських послуг.
     У квитанцiю   капiтан   судна   вносить    такi    вiдомостi:
найменування судна, прапор держави, пiд яким плаває судно, осадка,
довжина,  ширина,  чиста мiсткiсть,  а також мiсце й час приймання
лоцмана та iншi.
     Капiтан судна вiдмiчає у квитанцiї  час  i  мiсце  закiнчення
лоцманського проведення,  а в разi потреби вносить зауваження щодо
проведення судна  лоцманом.  Унесеннi  у  квитанцiю  вiдомостi  та
зауваження капiтан судна засвiдчує своїм пiдписом.
     4.12. Зобов'язання  судновласника  щодо  сплати  лоцманського
збору  та  окремої винагороди за надання лоцманських послуг можуть
здiйснюватись морським агентом.  Останнiй повинен мати  вiдповiднi
на  те повноваження судновласника (фрахтувальника або оператора) i
перебувати в договiрних вiдносинах з лоцманською органiзацiєю, яка
надала цi послуги.
     4.13. Капiтан  судна,  який  викликав  державного   морського
лоцмана i пiсля його прибуття вiдмовився вiд лоцманських послуг, -
зобов'язаний сплатити збiр за  проведення  судна,  для  якого  був
викликаний лоцман.
     4.14. Якщо лоцман затримується на  суднi  бiльше  двох  годин
через  потребу  довантаження чи розвантаження судна,  несправнiсть
суднових механiзмiв,  перебування судна в  карантинi,  або  бiльше
однiєї  години  через  неточну  iнформацiю  у заявцi чи повторне i
подальше перенесення заявки,  а також iншi обставини, якщо вони не
викликанi  дiями  непереборної  сили,  капiтан  судна зобов'язаний
сплатити  органiзацiї,  де  працює  лоцман,  окрему  винагороду  в
розмiрi, встановленному Мiнiстерством транспорту України.
     4.15. У випадках,  якi  передбаченi  пiдпунктом  4.14,  пiсля
закiнчення  6 годин затримки лоцмана на лоцманськiй станцiї або на
борту судна,  лоцманська органiзацiя  може  вiдкликати  лоцмана  з
лоцманської  станцiї  або  з борта судна (якщо умови стоянки судна
дозволяють це зробити).  Заявка скасовується i повинна бути подана
знову  вiдповiдно до порядку подання заявки на лоцманськi послуги,
за винятком, якщо такi дiї викликанi внаслiдок стихiйного лиха або
непереборної сили.
     4.16. Капiтан судна може  виплатити  лоцманськiй  органiзацiї
додаткову    винагороду    (бонус)    у   розмiрi,   установленому
Мiнiстерством транспорту України.
     4.17. Якщо лоцман i лоцманський стажист вивезенi судном,  яке
вони проводили,  за  межi  обслуговуваного  ними  району,  капiтан
зобов'язаний вiдшкодувати лоцману i стажисту витрати на повернення
до мiсця служби (проїзд,  добовi,  проживання в  готелi)  i,  крiм
того,   виплатити  винагороду,  передбачену  статтею  107  Кодексу
торговельного мореплавства України [176/95-ВР].
     4.18. Лоцманська органiзацiя має право не надавати лоцманськi
послуги судну,  що  не  оплатило  лоцманський  збiр  за  попередне
лоцманське проведення.
     4.19. Лоцманський збiр,  винагорода  за  затримку,  окрема  й
додаткова винагороди,  передбаченi пiдпунктами 4.9,  4.13,  4.14 i
4.17 цього  Положення,  стягуються  лоцманськими  органiзацiями  i
включаються в їх дохiд.

           5. Взаємовiдносини лоцмана i капiтана судна

     5.1. Лоцман,  який  прибув на судно,  зобов'язаний пред'явити
капiтану судна посвiдчення державного морського лоцмана України  i
вручити лоцманську квитанцiю.  Капiтан судна не має права брати на
судно в якостi лоцмана особу,  що не  має  посвiдчення  державного
морського лоцмана України.
     5.2. Пiсля прибуття лоцмана на  борт  капiтан  судна  повинен
пред'явити лоцману стандартну лоцманську картку з даними про судно
i його маневровi характеристики i заповнити лоцманську  квитанцiю.
Капiтан  судна  пiдтверджує  своїм  пiдписом  внесенi в лоцманську
квитанцiю  вiдомостi  i,  при  потребi,  вносить  зауваження  щодо
проведення судна лоцманом.
     Капiтан судна повинен повiдомити лоцмана  про  особливостi  в
управлiннi  свого  судна,  будь-якi  вiдомi  йому  обмеження i/або
несправностi  навiгацiйного   устаткування,   двигунiв,   суднових
пристроїв,  обмеження  суднового персоналу,  що можуть впливати на
безпеку плавання, маневрування, швартовних операцiй.
     5.3. Лоцман  повинен  iнформувати  капiтана судна про маршрут
переходу,  особливi умови плавання,  такi як (але не тiльки): стан
погоди;  глибини;  наявнiсть  течiй;  очiкуваний  рух iнших суден;
порядок  взаємодiї  з  постами  регулювання   руху   суден   i   з
адмiнiстрацiєю  порту;  мiсця,  де можливо безпечно стати на якiр;
вiдомостi про причал,  до якого прямує судно;  схему  швартування;
характеристику, число й порядок використання буксирiв, що залученi
для забезпечення переходу i/або швартування.
     Для обмiну    iнформацiєю    з    капiтаном,    лоцман   може
використовувати  iнформацiйну   картку   (форму),   розроблену   з
урахуванням  мiсцевих  умов лоцманською органiзацiєю,  що здiйснює
лоцманське обслуговування в конкретному порту i/або районi.
     Надання iнформацiї у цїй iнформацiйнiй картцi (формi) повинно
бути простим для розумiння.
     Використання iнформацiйної картки (форми) не повинно замiняти
усного обмiну iнформацiєю мiж лоцманом i капiтаном.
     5.4. У  процесi  лоцманського  проведення  капiтан  i  лоцман
повиннi постiйно  обмiнюватися  iнформацiєю  про  умови  плавання,
мiсцевi умови,  особливостi судна,  будь-якi iншi умови, що можуть
вплинути на виконання лоцманського проведення судна.
     5.5. Присутнiсть  лоцмана  на  суднi  й  виконання  ним своїх
обов'язкiв не знiмає з  капiтана  вiдповiдальностi  за  управлiння
судном.
     Капiтан використовує практичнi знання лоцмана i  його  досвiд
плавання  в  даному  районi.  Усi  накази  кермовому  i  в машинне
вiддiлення капiтан вiддає особисто.  Якщо для прискорення  маневру
капiтан дозволяє лоцману вiддавати накази безпосередньо кермовому,
то i в цьому разi вони вважаються виконаними за наказом капiтана.
     Якщо пiд  час  лоцманського проведення капiтан судна змушений
тимчасово залишити  мiсток,  то  вiн  повинен  повiдомити  про  це
лоцмана i вказати йому особу, вiдповiдальну за управлiння судном у
вiдсутнiсть капiтана судна.
     5.6. У випадку, коли це необхiдно для безпеки плавання судна,
лоцман  має  право  призупинити  лоцманське  проведення  судна  до
виникнення умов, що дозволяють здiйснити його безпечне плавання.
     5.7. Лоцман не має права без згоди  капiтана  залишити  судно
ранiше нiж поставить його на якiр у безпечному мiсцi,  пришвартує,
виведе в море або буде змiнений iншим лоцманом.
     Мiсце приймання  i  залишення судна лоцманом у морi може бути
змiнене через погоднi умови або з iнших  причин,  про  що  капiтан
судна повинен бути повiдомлений завчасно.
     5.8. При  виникненнi  обставин,  якi  впливають  на   безпеку
лоцманського  проведення (погiршення видимостi,  туман,  зменшення
глибин на фарватерi i т.п.),  капiтан судна зобов'язаний на вимогу
лоцмана  надати  в  його  розпорядження i використовувати в межах,
зазначених лоцманом,  засоби  суднового  електрорадiонавiгацiйного
устаткування (ехолот, радiолокатор, радiопеленгатор та iн.).
     Капiтан судна зобов'язаний на вимогу лоцмана надавати йому  в
безкоштовне користування суднову радiостанцiю для зв'язку з питань
його службової дiяльностi.
     5.9. При   наявностi  достатнiх  пiдстав  для  сумнiвiв  щодо
правильностi рекомендацiй лоцмана капiтан  має  право  вiдмовитися
вiд  його послуг.  При цьому в районi необов'язкового лоцманського
проведення  вiн  може,  а  в  районi  обов'язкового  проведення  -
зобов'язаний викликати iншого лоцмана.  В останньому разi, якщо це
можливо, капiтан повинен зупинити рух свого судна.
     5.10. Якщо  капiтан,  прийнявши  на  судно  лоцмана,  не буде
дотримуватись його рекомендацiй,  останнiй має право в присутностi
третьої особи вiдмовитися вiд продовження проведення судна.
     Лоцман має право вимагати,  щоб про це було зроблено запис  у
судновому  журналi  i в лоцманськiй квитанцiї.  Крiм того,  лоцман
повинен, по можливостi негайно, повiдомити про це всiма доступними
засобами капiтана порту i/або Держфлотiнспекцiю України.
     Однак i пiсля  вiдмови  вiд  проведення  лоцман  зобов'язаний
залишатися  на мiстку i,  якщо капiтану будуть потрiбнi вiдомостi,
необхiднi для безпечного плавання, лоцман зобов'язаний повiдомляти
їх.  Якщо  ж капiтан зажадає,  щоб лоцман вiдновив проведення,  то
останнiй  не  має  права  вiдмовитися  i  зобов'язаний  продовжити
лоцманське проведення.
     5.11. Якщо лоцман,  який прибув на судно, вважає, що цє судно
становить  загрозу  для  безпеки  мореплавства i/або навколишнього
природнього середовища, вiн зобов'язаний негайно повiдомити про це
капiтана  порту  i/або в Держфлотiнспекцiю України для вжиття ними
необхiдних заходiв i не починати  проведення  судна  до  прийняття
рiшення цими органами.

                  6. Обов'язки морських лоцманiв

     6.1. Лоцмани  покликанi  забезпечувати безаварiйне проведення
суден на судноплавних шляхах,  фарватерах i каналах,  на пiдхiдних
каналах до портiв,  швартування,  вiдшвартування i перешвартування
суден, поставлення суден на якiр або бочку i знiмання з них.
     6.2. Пiд час проведення суден лоцман зобов'язаний:
     6.2.1  спостерiгати за  правильнiстю  розташування  i  станом
засобiв  берегового i плавучого навiгацiйного обладнання,  негайно
повiдомляти капiтана порту i/або Держфлотiнспекцiю України про всi
помiченi несправностi й недолiки;
     6.2.2  повiдомляти про всi  аварiйнi  подiї  iз  суднами,  що
проводяться, або з iншими суднами;
     6.2.3  спостерiгати, щоб судна, що проводяться, дотримувалися
санiтарних правил, правил з попередження забруднення;
     6.2.4  надавати вказiвки  капiтанам  суден  на  всi  помiченi
порушення  правил  плавання,  обов'язкових постанов i iнших чинних
правил,  вимагати їх усунення,  а в разi невиконання капiтаном цих
або  iнших  законних  вимог  лоцмана  - негайно повiдомляти про це
капiтану порту i/ або Держфлотiнспекцiю України;
     6.2.5  уживати  всiх  можливих заходiв для надання допомоги у
випадку аварiї iз судном або нещасному випадку iз людьми в  районi
лоцманського проведення;
     6.2.6  виконувати  всi  вимоги  законодавства   про   охорону
державного кордону в частинi, що його стосується.
     6.3. Лоцман   повинен   повiдомити  капiтана  порту  i/або  в
Держфлотiнспекцiю України про будь-який помiчений  їм  недолiк  як
стосовно судна, що проводиться, так i його команди.
     Процедури повiдомлень  лоцманiв  повиннi   бути   встановленi
кожною  лоцманською  органiзацiєю й погодженi з Держфлотiнспекцiєю
України.
     6.4. При    перебуваннi    на   лоцманськiй   вахтi   лоцману
забороняється вживати спиртнi  напої  та/або  будь-якi  наркотичнi
засоби.
     6.5. Лоцман,  який  почуває  фiзичне   нездужання   внаслiдок
нездоров'я  i/або втоми,  що може перешкоджати належному виконанню
ним своїх обов'язкiв,  не повинен приступати до проведення судна i
зобов'язаний    повiдомити    про   це   керiвництво   лоцманської
органiзацiї.
     6.6. Лоцмани  пiд  час виконання службових обов'язкiв повиннi
бути одягненi у встановлену для них форму одягу.

                  7. Зобов'язання й компенсацiї

     7.1. Органiзацiя,  працiвником якої є лоцман,  що  здiйснював
лоцманське  проведення  судна,  несе  матерiальну вiдповiдальнiсть
перед судновласником за збитки, завданi судну аварiєю, якi виникли
в результатi доведеної вини лоцмана.
     Ця вiдповiдальнiсть    обмежується    розмiрами    аварiйного
лоцманського фонду,  що створюється з 10 вiдсоткiв вiдрахувань вiд
сум лоцманського збору,  якi  надiйшли  в  календарному  роцi,  що
передує аварiї.
     7.2. Якщо вину судновласника буде доведено,  то незалежно вiд
iнших видiв вiдповiдальностi, встановлених законодавством України,
судновласник несе матерiальну вiдповiдальнiсть за  завданi  збитки
перед органiзацiєю,  що забезпечує лоцманське обслуговування, i її
працiвниками,  що безпосередньо здiйснювали лоцманськi послуги,  а
саме:
     - за  пошкодження  або  загибель  лоцманського   судна,   якi
трапилися  внаслiдок  неправильного  або необережного маневрування
при прийманнi/висадженнi лоцмана й лоцманського стажиста;
     - у  разi  нещасного випадку або загибелi лоцмана,  стажиста,
членiв екiпажу лоцманського судна  пiд  час  приймання/висадки  чи
перебування на борту судна в перiод лоцманського проведення;
     Суми збиткiв  i  компенсацiй   визначаються   вiдповiдно   до
законодавства України.
     7.3. За неправильне повiдомлення  осадки,  довжини  й  ширини
судна  або  його  мiсткостi,  а також за прохiд без дозволу служби
регулювання руху суден або  без  лоцмана  в  районi  обов'язкового
лоцманського  проведення капiтан судна зобов'язаний сплатити штраф
у  розмiрi  двократної  ставки   належного   лоцманського   збору,
незалежно вiд установленої законодавством України вiдповiдальностi
за наслiдки, що можуть виникнути через цi дiї.
     Штрафи, передбаченi   цим  пунктом,  стягуються  лоцманськими
органiзацiями в порядку,  передбаченому законодавством України,  i
включаються в їх дохiд.

                   8. Державнi морськi лоцмани

     8.1. Кандидатами   на  посаду  державного  морського  лоцмана
можуть бути тiльки громадяни України,  якi мають вищу або  середню
судноводiйну  освiту,  робочий  диплом  не  нижче  капiтана малого
плавання i стаж роботи  на  посадi  капiтана  судна  не  менше  12
мiсяцiв  або на посадi старшого вахтового помiчника капiтана судна
не менше 24  мiсяцiв,  придатнi  за  станом  здоров'я  для  роботи
лоцманом,   а   також   володiють   англiйською  мовою  в  об'ємi,
необхiдному для виконання своїх службових обов'язкiв.
     8.2. Оцiнку  квалiфiкацiї  i пiдготовки лоцманiв,  присвоєння
квалiфiкацiйних категорiй,  контроль за пiдтримкою квалiфiкацiї  i
пiдготовки лоцманiв   здiйснють  державнi  квалiфiкацiйнi  комiсiї
(далi -  квалiфiкацiйнi  комiсiї),  що  створюються  Мiнiстерством
транспорту України за поданням Держфлотiнспецiї України.
     8.3. Головою    квалiфiкацiйної    комiсiї    є     начальник
Держфлотiнспекцiї України.
     До складу   квалiфiкацiйних   комiсiй   на   мiсцях   повиннi
включатися капiтани державних морських портiв, найбiльш досвiдченi
лоцмани лоцманських органiзацiй,  що здiйснюють  обслуговування  в
даному районi лоцманського проведення.
     8.4. Кандидат на посаду державного морського лоцмана  повинен
пройти    спiвбесiду   у   квалiфiкацiйнiй   комiсiї   за   участю
представникiв  лоцманської  органiзацiї,  що  здiйснює  лоцманське
обслуговування   в  даному  районi  i/або  порту,  та  представити
документи,   що   пiдтверджують   його   вiдповiднiсть    вимогам,
передбаченим пiдпунктом 8.1 цього Положення.
     За результатами  спiвбесiди  кандидат   на   посаду   лоцмана
зараховується до лоцманської органiзацiї в якостi стажиста.
     8.5. Перебування в  якостi  стажиста  допускається  не  бiльш
одного року.
     Лоцманський стажист  повинен  пройти   теоретичне   навчання,
тренажерну  пiдготовку  й  практичне  стажування  пiд керiвництвом
лоцманiв-iнструкторiв  у   визначенiй   Мiнiстерством   транспорту
України лоцманськiй органiзацiї.
     8.6. Державним морським лоцманам  України  присвоюються  такi
квалiфiкацiйнi категорiї:
     - державний морський лоцман 2-го класу;
     - державний морський лоцман 1-го класу.
     8.7. Присвоєння    квалiфiкацiйної    категорiї    державного
морського  лоцмана  2-го  класу  лоцманському стажисту проводиться
(пiсля  проходження  ним  навчання,   тренажерної   пiдготовки   i
стажування  пiд  керiвництвом  лоцманiв-iнструкторiв  у визначенiй
Мiнiстерством   транспорту   України   лоцманськiй    органiзацiї)
квалiфiкацiйною  комiсiєю  на  пiдставi  перевiрки знань i подання
лоцманської органiзацiї.
     8.8. Державному   морському  лоцману  2-го  класу  присвоєння
квалiфiкацiйної категорiї державного морського лоцмана 1-го  класу
проводиться   (пiсля   проходження   ним   навчання,   тренажерної
пiдготовки i стажування пiд керiвництвом  лоцманiв-iнструкторiв  у
визначенiй    Мiнiстерством    транспорту    України   лоцманськiй
органiзацiї)  квалiфiкацiйною  комiсiєю  за  поданням  лоцманської
органiзацiї,  на пiдставi результатiв перевiрки знань,  а також за
умови  бездоганної,  безаварiйної  роботи  на  посадi   державного
морського лоцмана 2-го класу термiном не менше трьох рокiв.
     8.9. Для  державних  морських  лоцманiв  1-го  i  2-го  класу
встановлюються  обмеження  за типами,  тоннажем i розмiрами суден,
для обслуговування яких вони можуть бути допущенi.
     Такi обмеження  встановлюються  за  рiшенням  квалiфiкацiйної
комiсiї, з урахуванням навiгацiйних умов районiв, типiв i розмiрiв
суден.
     8.10. Усi лоцмани,  що здiйснюють проведення суден у  районах
дiї   служби   регулювання   руху  суден  (СРРС),  повиннi  пройти
стажування в якостi дублера оператора СРРС протягом не менше  семи
днiв.
     8.11. В окремих випадках,  у залежностi вiд досвiду  й  стажу
роботи  та  знання району лоцманського проведення,  квалiфiкацiйна
категорiя  державного  морського  лоцмана  1-го  класу  може  бути
присвоєна  ранiше  термiну,  що  встановлений пiдпунктом 8.8 цього
Положення,  або особi,  яка не має категорiї державного  морського
лоцмана 2-го класу.
     8.12. Державнi морськi лоцмани  2-го  i  1-го  класiв  можуть
займати   посади   лоцмана   або   старшого   лоцмана  вiдповiдно.
Розмежування  функцiональних  обов'язкiв  мiж  лоцманами  здiйснює
керiвник   лоцманської   органiзацiї   в  залежностi  вiд  ступеня
пiдготовки лоцманiв,  типу i розмiрiв суден,  що вiдвiдують  район
лоцманского проведення, та iнших факторiв.
     8.13. Присвоєння  квалiфiкацiйних   категорiй   засвiдчується
видачею    квалiфiкацiйними   комiсiями   посвiдчення   державного
морського  лоцмана  України   синього   кольору   iз   зображенням
Державного герба України (додаток 2).
     У посвiдченнi державного морського  лоцмана  України  повиннi
бути зазначенi: реєстрацiйний номер, прiзвище, iм'я та по батьковi
лоцмана,  клас,  який йому присвоєно,  район (райони) лоцманського
проведення, у якому лоцман може надавати послуги, а також будь-якi
обмеження щодо типiв i розмiрiв суден,  для  проведення  яких  вiн
допущений,  пiдпис  голови  державної квалiфiкацiйної комiсiї,  що
засвiдчується печаткою Держфлотiнспекцiї України,  та дата видачi.
Посвiдчення заповнююється українською та англiйською мовами.
     8.14. Не менше одного разу на п'ять рокiв державний  морський
лоцман  повинен пiдтвердити вiдповiднiсть вимогам присвоєної  йому
квалiфiкацiї.
     Пiдтвердження квалiфiкацiї  здiйснюється  шляхом  проходження
тренажерної  пiдготовки  у  визначенiй  Мiнiстерством   транспорту
України лоцманськiй органiзацiї та здачi iспитiв у квалiфiкацiйнiй
комiсiї, що видала посвiдчення державного морського лоцмана.
     8.15. Особи,  що не мають вiдповiдного посвiдчення державного
морського  лоцмана,  не  можуть  виконувати   функцiї   державного
морського лоцмана України.
     8.16. За поданням  керiвництва  лоцманської  органiзацiї  дiю
посвiдчення   державного   морського  лоцмана  України  може  бути
призупинено, а його власник вiдсторонений вiд виконання обов'язкiв
на термiн не бiльш одного року у випадку:
     - порушення лоцманом вимог пiдпункту 6.4 цього Положення;
     - неналежного виконання лоцманом лоцманських обов'язкiв;
     - невiдповiдностi лоцмана квалiфiкацiйним вимогам.
     Дiя посвiдчення  державного  морського  лоцмана  України може
бути вiдновлена, або може бути видано нове посвiдчення, у порядку,
передбаченому цим Положенням.
     У випадку  звiльнення  лоцмана  з  пiдстав  та   в   порядку,
передбачених КЗпП  України  [322-08],  посвiдчення  державного
морського лоцмана України скасовується i вилучається  органом,  що
його видав.
     8.17. Дiя  посвiдчення  державного  морського лоцмана України
повинна  бути  призупинена,  якщо  лоцман  не  працював  у  районi
лоцманського  проведення  протягом  3 мiсяцiв (у тому числi в разi
хвороби). Для  поновлення  дiї посвiдчення вiн повинен пiдтвердити
свої  знання  району  лоцманського  проведення  в  квалiфiкацiйнiй
комiсiї i одержати позитивний висновок за результатами контрольних
проведень,  виконаних ним пiд контролем досвiдчених лоцманiв,  а в
разi  хвороби  -  пiдтвердити свою придатнiсть до роботи за станом
здоров'я.
     8.18. Режим    робочого    часу    лоцманiв    установлюється
керiвництвом  лоцманської  органiзацiї   вiдповiдно   до   чинного
законодавства  i  з  урахуванням особливостей роботи в конкретному
районi лоцманського проведення.
     8.19. Потрiбне  число  лоцманiв  i  лоцманських  стажистiв  у
районi   лоцманського   проведення    визначається    керiвництвом
лоцманської органiзацiї,  виходячи  з  установленого режиму роботи
лоцманiв,  кiлькостi  суднозаходiв,  витрат   робочого   часу   на
перепiдготовку, стажування й навчання лоцманiв.
     8.20. Лоцманськi органiзацiї здiйснюють страхування  лоцманiв
i  екiпажiв  лоцманських суден вiд нещасних випадкiв при виконаннi
ними своїх службових обов'язкiв,  у порядку,  установленому чинним
законодавством.

 Начальник департаменту безпеки
 транспорту та технiчної полiтики               О.Л. Петрашевський

                                                Додаток 1
                                         до Положення про державну
                                         морську лоцманську службу

Мiнiстерство транспорту України                Логотип
Ministry of transport of Ukraine     Назва лоцманської органiзацiї

                       Лоцманська квитанцiя
                           Pilot's bill

Прiзвище лоцмана
Pilot's name _____________________________________________________

Назва судна
Ship's name ______________________________________________________

Номер IМО                     Радiопозивнi
IMO number___________________ Call Sign __________________________

Прапор                          Порт приписки
Flag __________________________ Port of registry _________________

Осадка судна                      носом              кормою
Draught of the vessel: __________ Forward __________ Aft

Розмiри судна: Довжина              Ширина           висота борту
Vessel's dimensions Length O.A.____ Breadth mld____  Depth mld ___

Регiстровий тоннаж: Нетто                  Брутто
Register tonnage:   Nett ________________  Gross _________________

Останнiй порт заходу               Порт призначення
Last port of call ________________ Port of destination ___________

Вид i кiлькiсть вантажу
Kind & quantity of cargo__________________________________________

Судновласник
Owner ____________________________________________________________

Морський агент
Ship's agent _____________________________________________________

Лоцман прибув   дата                   час
Pilot embarked: date _________________ time ______________________

Лоцман вибув       дата                     час
Pilot disembarked: date ___________________ time _________________

Судно проведене (вiд/до)                      м.миль
Vessel piloted (from/to)_____________________ n.miles_____________

Буксири
Tugs used ________________________________________________________

Послуги СРРС
V.T.S. used ______________________________________________________

Прiзвище i пiдпис капiтана
Master's name & signature ________________________________________

Суднова печатка                                Дата
Ship's stamp                                   Date ______________

                                                Додаток 2
                                         до Положення про державну
                                         морську лоцманську службу

--------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------
|Мiнiстерство транспорту України| |Ministry of Transport of Ukraine| |                                                    |
|                                                           | |                                                   | |                                                    |
|    Посвiдчення N _________           | |    Certificate N __________      | |         ГЕРБ УКРАЇНИ               |
|                                                           | |                                                    | |                                                   |
|Видане громадянину України        | |Hereby is certified that the         | |                                                    |
|_____________________________| |citizen of Ukraine                        | |     Посвiдчення державного     |
|Про те, що йому присвоєна           | |__________________________| |   морського лоцмана України |
|квалiфiкацiя державного               | |                                                    | |                                                    |
|морського лоцмана ____ класу i   | |Is qualified as state maritime      | |                                                    |
|вiн може виконувати обов'язки     | |pilot _____ Class                       | |                                                     |
|лоцмана в районi:                            | |                                                   | |     Snfnt Maritime Pilot's             |
|                                                          | |And he may carry out pilotage    | |     Certificate of Ukraine              |
|_____________________________| |duties:                                         | |                                                     |
|(район лоцманського проведення)| |                                                   | |                                                     |
|                                                          | |__________________________| |                                                     |
|на суднах _____________________| |    (pilotage area)                       | |                                                     |
|  (обмеження розмiрiв i осадки)    | |                                                   | |                                                     |
|                                                          | |    Size & Type of ships              | |                                                     |
|Голова Державної                          | |__________________________| |                                                    |
|квалiфiкацiйної                              | |                                                    | |                                                    |
|комiсiї  ______________________| |     Chairman of the State            | |                                                     |
|           (прiзвище i пiдпис)            | |qualification board ___________| |                                                    |
|                                                        | |                 (name & signature)       | |                                                   |
|Печатка                                           | |                                                     | |                                                    |
|                                                         | |Stamp                                           | |                                                    |
|      Дата видачi _____________    | |           Date of issue __________| |                                                    |
--------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------------------------