Міністерство транспорту України

НАКАЗ

 N 480 вiд 03.12.98                   Зареєстровано в Мiнiстерствi
     м.Київ                                  юстицiї України
                                                   25 грудня 1998 р.
                                                   за N 821/3261

Про затвердження форми Радiожурналу ГМЗЛБ та перелiку
документiв з радiозв'язку й електрорадiонавiгацiї
 

     З метою виконання вимог Мiжнародної Морської Органiзацiї  про
подальше  впровадження Глобальної морської системи зв'язку пiд час
лиха  та  для  забезпечення  безпеки  мореплавства,  на   пiдставi
мiжнародного  Регламенту  радiозв'язку  та вiдповiдно до статтi 35
Кодексу    торговельного   мореплавства    України   [176/95-ВР]
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити форму Радiожурналу Глобальної морської  системи
зв'язку  пiд  час  лиха  та  для забезпечення безпеки мореплавства
(далi - Радiожурнал ГМЗЛБ) для використання його на  тих  морських
суднах   та   суднах  змiшаного  (рiка-море)  плавання  усiх  форм
власностi,  що мають  обладнання  радiозв'язку  та  радiонавiгацiї
ГМЗЛБ   та   здiйснюють  рейси  в  морських  районах  A3,  A4  (за
визначенням мiжнародної Конвенцiї про охорону життя людини на морi
СОЛАС-74   (глава   IV,   правило   2),   та  перелiк   документiв
з  радiозв'язку  й  електрорадiонавiгацiї,  якi  повиннi  бути  на
суднах,  що плавають пiд Державним  прапором  України,  обладнаних
засобами ГМЗЛБ. Форма Радiожурналу ГМЗЛБ додається.
     2. Встановити,  що на тих морських суднах та суднах змiшаного
(рiка-море) плавання всiх форм  власностi,  якi  мають  обладнання
радiозв'язку  та радiонавiгацiї ГМЗЛБ та здiйснюють рейси тiльки в
морських районах A1,  A2 (у визначеннi мiжнародної  Конвенцiї  про
охорону життя людини на морi СОЛАС-74 (глава IV,  правило 2),  усi
записи щодо радiозв'язку повиннi провадитися в судновому журналi.
     3. Капiтанам   морських   та   рiчкових   портiв  забезпечити
реєстрацiю Радiожурналiв ГМЗЛБ.
     4. Державному  пiдприємству морських телекомунiкацiй "Морком"
забезпечити виготовлення бланкiв Радiожурналiв ГМЗЛБ вiдповiдно до
заявок судновласникiв на договiрних засадах.
     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Мiнiстра Демиденка А.Ф.

 Мiнiстр                                             I.П.Данькевич

                                              Затверджено
                                     Наказ Мiнiстерства транспорту
                                     України 03.12.98 N 480

                 Мiнiстерство транспорту України

                        Радiожурнал ГМЗЛБ
                         GMDSS RADIO LOG

                            N _______

     розпочато _______________________ закiнчено _________________
     назва судна__________________________________________________
     позивний сигнал______________________________________________

                      1. Загальнi положення

     1.1. Вiдповiдальнiсть  за  реєстрацiю,  ведення,   зберiгання
Радiожурналу ГМЗЛБ (далi за текстом - Радiожурнал) покладається на
члена   екiпажу,   який   має   диплом   радiоспецiалiста   ГМЗЛБ,
призначеного капiтаном судна.
     1.2. Радiожурнал повинен бути  на  мiсцi  несення  радiовахти
(там,  де  виконується  безпосереднє  спостереження  за прийнятими
сигналами   й   повiдомленнями)   i   надаватися   для   перевiрки
уповноваженим посадовим особам.
     1.3. Записи, що стосуються несення радiовахти на частотах ЦВВ
(цифровий вибiрковий виклик),  прийому iнформацiї для забезпечення
безпеки мореплавства,  яка передається рiзними  засобами  зв'язку,
заносяться   до   Радiожурналу   радiоспецiалiстом   ГМЗЛБ,   який
безпосередньо виконує вахтовi обов'язки щодо радiозв'язку.
     1.4. Записи,   що  стосуються  прийому/передачi  службової  i
приватної  кореспонденцiї,  ведення  радiотелефонних  переговорiв,
заносяться   до   Радiожурналу   радiоспецiалiстом   ГМЗЛБ,   який
безпосередньо  виконує   прийом/передачу   цих   повiдомлень   або
забезпечує радiотелефонний зв'язок.
     1.5. Записи,  що стосуються технiчного обслуговування засобiв
радiозв'язку   та   радiозв'язку   у  випадку  лиха,  здiйснюються
радiоспецiалiстами  ГМЗЛБ,  на  яких   покладено   виконання   цих
функцiональних обов'язкiв.
     1.6. Усi  аркушi  в  Радiожурналi   нумеруються   друкарським
методом,   прошнуровуються  i  скрiплюються  пiдписом  i  печаткою
капiтана морського або рiчкового порту,  а у винятковому випадку -
консулом України.
     На останнiй  сторiнцi  в  спецiальному   штампi,   нанесеному
друкарським методом,  записується номер Радiожурналу вiдповiдно до
реєстру порту,  кiлькiсть пронумерованих i прошнурованих  аркушiв,
назва порту.
     1.7. Номер  Радiожурналу  надається  при  його  реєстрацiї  в
реєстрi суднових журналiв, який iснує на борту судна, за порядком,
починаючи з першого.  Цей номер записується на  титульному  аркушi
Радiожурналу.
     1.8. Записи до Радiожурналу роблять чiтко й акуратно,  синьою
або  чорною пастою (або чорнилами),  українською,  англiйською або
росiйською мовами за Всесвiтньо координованим часом (UTC).
     1.9. Радiоспецiалiст  ГМЗЛБ,  який  зробив  запис,  має право
змiнити й доповнити текст.  Текст,  який змiнюється, закреслюється
тонкою лiнiєю,  щоб його можна було прочитати, i береться в дужки.
Якщо помилка  помiчена  при  записуваннi,  вiрний  текст  пишеться
вiдразу  пiсля  дужки.  В  iнших  випадках  за дужкою або,  в разi
пропуску,  за словом, пiсля якого потрiбно додати текст, ставиться
цифровий знак виноски з наскрiзною нумерацiєю для кожної сторiнки.
Виправлення або доповнення до тексту записуються безпосередньо  за
останнiм  iснуючим записом у журналi,  помiчаються цифровим знаком
виноски i скрiпляються пiдписом вiдповiдальної особи за формою:
     "записано помилково"  -  якщо  закреслений  текст не потрiбно
замiнити iншим;
     "читати:" i далi - вiрний текст;
     "доповнення:" i далi - додатковий текст.
     Якщо виправлення   або   доповнення   стосуються   попереднiх
сторiнок,  то перед ними пiсля  номера  виноски  вказується  номер
сторiнки, наприклад: 1) с.23.
     Виправляти текст будь-яким iншим чином,  крiм вказаного вище,
забороняється.
     1.10. Роздiл III заповнюється пiд час  здiйснення  подiї  або
вiдразу пiсля неї.
     1.11. Капiтан судна контролює  записи  в  Радiожурналi  (якщо
потрiбно, робить письмовi зауваження) i пiдтверджує їх пiдписом.
     1.12. Якщо  характер  запису  не потребує заповнення граф 2-4
роздiлу III,  текст записують до графи 5.  Якщо одного  рядка  для
запису  подiї  виявилося  недостатньо,  запис  можна  проводити  з
наступного рядка у графi 5.
     1.13. Радiожурнал зберiгається на суднi протягом одного  року
з  дня занесення останнього запису,  пiсля чого здається до архiву
судновласника.

                    2. Заповнення Радiожурналу

     2.1. У роздiл I заносяться  короткi  вiдомостi  про  судно  й
радiообладнання.
     2.2. У роздiл II заносяться данi про квалiфiкований персонал.
Окремо   вказуються   радiоспецiалiсти   ГМЗЛБ,  вiдповiдальнi  за
технiчне обслуговування засобiв радiозв'язку,  i оператори  ГМЗЛБ,
вiдповiдальнi   за   виконання   функцiональних   обов'язкiв   для
забезпечення радiозв'язку у випадку лиха.
     2.3. Роздiл III складається зi щоденних записiв.

     2.4. У роздiл III заноситься така iнформацiя:
     2.4.1. Про початок кожної доби (графа 1).
     2.4.2. Сигнал  виклику  кореспондента  або  iнший розпiзнавач
(графи 2, 3).
     2.4.3. Частота (канал, супутник) (графа 4).
     2.4.4. Про мiсцезнаходження судна i час  його  визначення  не
менш  одного разу на добу (мiсцезнаходження судна може вказуватися
прив'язкою до будь-якої географiчної точки,  якщо вона  позначена,
або визначенням широти та довготи).
     2.4.5. Про включення (при виходi  судна  з  порту)/виключення
(при  заходi  судна в порт) засобiв спостереження за сигналами ЦВВ
на мiжнародних частотах  виклику  i  сигналами  лиха  з  указанням
вибраних частот.
     2.4.6. Про  приймання/передання  вахтових   обов'язкiв   щодо
радiозв'язку.
     2.4.7. Про перевiрку часу не менш одного разу протягом доби.
     2.4.8. Про щоденнi, щотижневi, щомiсячнi перевiрки обладнання
(вiдповiдно  до  додатка  А)  з  коротким  описом  робочого  стану
обладнання (iз зазначенням станцiї,  з якою встановлювався зв'язок
пiд час  перевiрки,-  якщо перевiрка проводилася з випромiнюванням
радiосигналiв).
     2.4.9. Про  вихiд  iз  ладу  i  введення  в  дiю   будь-якого
обладнання радiозв'язку з повiдомленням про це капiтана судна.
     2.4.10. Вся iнформацiя, що стосується повiдомлень про лихо, i
термiнова  (цi  записи  теж  повиннi  мiстити данi про судна,  якi
беруть участь  в  аварiйному  радiообмiнi,  їх  мiсцезнаходження).
Сигнали  лиха  й  повiдомлення,  що  стосуються  лиха,  прийнятi у
виглядi твердої копiї за  системами  НАВТЕКС,  РГВ,  УБПЧ  або  по
супутниковому  телексу,  повиннi  бути  вiдмiченi в Радiожурналi й
пiдшитi в хронологiчнiй послiдовностi, та зберiгатися на суднi.
     Копiї прогнозiв    погоди    й    навiгацiйних    попереджень
пiдшиваються в  окремi  папки.  Факт  їх  приймання  повинен  бути
вiдмiчений у Радiожурналi.
     2.4.11. Час    зв'язку    з    кореспондентом    (записується
чотиризначним числом, наприклад: 12.00).
     2.4.12. Iнформацiя   про   важливi   подiї,   що   стосуються
радiозв'язку, наприклад:
     а) вихiд     з      ладу      або      значнi      погiршення
експлуатацiйно-технiчних характеристик обладнання;
     б) переривання зв'язку  з  береговими  станцiями,  береговими
земними станцiями або супутниками;
     в) несприятливi   умови   розповсюдження    радiохвиль,    що
спричинили неприймання обов'язкових повiдомлень;
     г) значнi порушення процедури радiообмiну iншими станцiями;
     д) будь-якi  значнi  iнциденти,  що  стосуються  комерцiйного
обмiну,  такi як: розбiжнiсть у тарифах, ненадходження повiдомлень
та iн.
     2.4.13. Номери переданих i прийнятих повiдомлень.
     2.4.14. Iнформацiя   про   iнструктаж   членiв  екiпажу  щодо
використання радiообладнання i  процедур  радiозв'язку  у  випадку
лиха i для забезпечення безпеки особою,  функцiональним обов'язком
якої є забезпечення радiозв'язку в наведених випадках.

     2.5. Додаток  А  мiстить   перелiк   обов'язкових   перевiрок
обладнання й резервних джерел живлення, результати яких заносяться
до Радiожурналу.

                             Роздiл I
          Короткi вiдомостi про судно i радiообладнання
            PARTICULARS OF THE SHIP AND RADIOEQUIPMENT

     1. Назва судна_______________________________________________
     Name of ship
     2. Позивний сигнал:_______________ MMSI _____________________
     Call Sign
     3. Порт реєстрацiї___________________________________________
     Port of registry
     4. Номер IMO ________________________________________________
     IMO number
     5. Валова мiсткiсть (рег. тонн) _____________________________
     Gross tonnage
     6. Дата закладення кiля _____________________________________
     Date keel was laid
     7. Райони, для плавання в яких судно сертифiковано __________
     Sea  Area(s)  in  which  the  ship  is  certified  to operate
     8. Дата видачi та термiн чинностi Свiдоцтва про безпеку судна
     щодо радiообладнання ________________________________________
     Date of expiry of current Safety Radio Certificate
     9. Методи технiчного обслуговування радiообладнання:
     Methods of radioequipment maintenance:

 а) дублювання обладнання       так     #####        нi     #####
 Duplication of equipment       yes     #####        no     #####

 б)     берегове    технiчне    так     #####        нi     #####
 обслуговування                 yes     #####        no     #####
 Shore-based maintenance

     данi   про  фiрму,  яка  забезпечує  технiчне  обслуговування
     (назва, адреса): ____________________________________________
     Details of service company (name, address):
     _____________________________________________________________

 в)  технiчне обслуговування i    так    #####       нi    #####
 ремонт в морi                    yes    #####       no    #####
 At-sea             electronic
 maintenance capability

     10. Назва, адреса, телефон, факс, телекс судновласника ______
     Name, address, telephone, fax, telex of ship owner
     _____________________________________________________________
     11. Iдентифiкацiйнi номери Iнмарсат _________________________
     INMARSAT Mobile Numbers
     _____________________________________________________________
     12. Номер радiотелекса ______________________________________
     Selective Call
     _____________________________________________________________
     13. Серiя, номер, дата видачi Лiцензiї суднової радiостанцiї_
     _____________________________________________________________
     Series, number, date of delivery Ship Station Licence
     _____________________________________________________________
     14. Розпiзнавальний код розрахункової органiзацiї ___________
     Accounting Authority Identification Code
     _____________________________________________________________

                            Роздiл II
                 Данi про квалiфiкований персонал
                  DETAILS OF QUALIFIED PERSONAL

     1. Список членiв екiпажу, що мають дипломи оператора ГМЗЛБ:
     List of crewmembers certified as GMDSS operator:
##################################################################
| N |Прiзвище та        |Звання                   |  N диплома      |Перiод роботи на  |
|зп |iнiцiали                |вiдповiдно до        |  ГМЗЛБ,          |       суднi                |
|No|Name in Full         |диплома ГМЗЛБ   |дата видачi       |Period of work on   |
|      |(List                    |Rank of                    |Number of         |the ship                    |
|      |Alphabetically)    |GMDSS                  |GMDSS             |################|
|      |                           |Certificate               |Certificate           | вiд/from       | до/to |
|##+###############+#############+###########+###########+#####|
|##+###############+#############+###########+###########+#####|
|##+###############+#############+###########+###########+#####|
|##+###############+#############+###########+###########+#####|
################################################################

     2. Радiоспецiалiсти    ГМЗЛБ,   вiдповiдальнi   за   технiчне
обслуговування радiообладнання:
     List of GMDSS radiospecialists responsible for maintenance of
radioequipment:

##################################################################
| N |  Прiзвище та    |Звання                   |N диплома       |Перiод роботи на          |
|зп |  iнiцiали            |вiдповiдно до        |ГМЗЛБ,            |суднi                              |
|No|Name in Full       |диплома ГМЗЛБ   |дата видачi      |Period of work on           |
|     |(List                   |Rank of                    |Number of         |the ship                          |
|     |Alphabetically)   |GMDSS                   |GMDSS            |###################|
|     |                         |Certificate                  |Certificate         |   вiд/from  |до/to|
|##+###############+#############+###########+#############+#####|
|##+###############+#############+###########+#############+#####|
|##+###############+#############+###########+#############+#####|
|##+###############+#############+###########+#############+#####|
##################################################################

     3. Оператори ГМЗЛБ, що виконують функцiональнi обов'язки щодо
забезпечення радiозв'язку у випадку лиха:
     GMDSS operators,  performing  function  duties  of  provision
radiocommunication in case of emergency:

##########################################################################
| N | Прiзвище та |Звання                 |N диплома      |Перiод роботи    |Позначка про          |
|зп |  iнiцiали        |вiдповiдно до      |ГМЗЛБ,           |на суднi              |iнструктаж                |
|No|Name in Full   |диплома ГМЗЛБ |дата видачi     |Period of work     |капiтаном судна       |
|     |(List                |Rank                     |Number            |on the ship           |Note of Master's         |
|     |Alphabeti-      |of GMDSS            |of GMDSS       |##############|instruction                   |
|     |cally)              |Certificate              |Certificate         |вiд/from      |до/to|                                   |
|##+############+#############+###########+########+#####+################|
|##+############+#############+###########+########+#####+################|
|##+############+#############+###########+########+#####+################|
|##+############+#############+###########+########+#####+################|
###########################################################################

                            Роздiл III
                          Щоденнi записи
                          DAILY RECORDS

     Назва судна/Name of ship_____________________________________
     Позивний сигнал/Call Sign:_____________ MMSI ________________

###############################################################
|Час/Дата |Станцiя, яку|Станцiя,|Частота (канал,   |Результати перевiрок,   |
|   UTC      |викликають |що вик- |супутник)             |записи, що стосуються |
|Time/Data|   Station To  |ликає    |Frequency Channel|радiообмiну                    |
|   UTC      |                     |Station    |or Satellite            |Communication Summary,|
|                 |                     |From      |                              |Tests, Remarks                 |
|#########+#########+######+###############+####################|
|        1        |             2      |        3   |               4              |                5                      |
|#########+#########+########+#################+###############|
|#########+#########+########+#################+###############|
|#########+#########+########+#################+###############|
###############################################################

     Капiтан судна
     Master __________________________________

                                                         Додаток А

       Обов'язковi перевiрки обладнання й резервних джерел
               живлення iз записом до радiожурналу

     1. Перед виходом судна в рейс:
     - перевiрка всього обладнання радiозв'язку й резервних джерел
живлення.
     2. Щоденно:
     - перевiрка   належного   функцiонування   засобiв   ЦВВ  без
випромiнювання радiосигналiв з використанням  засобiв  вбудованого
контролю;
     - перевiрка зарядки акумуляторних батарей;
     - перевiрка  принтерiв  щодо  достатньої  кiлькостi  паперу й
задовiльного стану вузлiв, що пишуть.
     3. Щотижня:
     - перевiрка належного  функцiонування  засобiв  ЦВВ  тестовим
викликом   берегової  станцiї.  Якщо  судно  бiльше  одного  тижня
перебуває поза зоною дiї берегової  станцiї,  обладнаної  ЦВВ,  та
тестовий  виклик  повинен  бути  здiйсненний  при  першiй  зручнiй
нагодi;
     - перевiрка джерел живлення.
     4. Щомiсячно:
     - зовнiшнiй огляд аварiйних, супутникових аварiйних радiобуїв
i  радiолокацiйних   вiдповiдачiв   щодо   вiдсутностi   зовнiшнiх
пошкоджень,  їх  перевiрка  (з  використанням  засобiв вбудованого
контролю, якщо вони є) без випромiнювання радiосигналiв в ефiр;
     - перевiрка  стану i з'єднань усiх акумуляторних батарей,  що
забезпечують    постачання    енергiї    до    будь-яких    частин
радiообладнання, а також мiсць їх розташування;
     - перевiрка стану  антен  i  iзоляторiв  (iз  замiрами  опору
iзоляцiї антен);
     - перевiрка   працездатностi   переносних    аварiйних    УКХ
радiостанцiй рятувальних засобiв на будь-якому iншому каналi, крiм
16-го.

     Номер радiожурналу вiдповiдно до реєстру порту
     Кiлькiсть аркушiв
     Порт
     Пiдпис капiтана порту
     Дата
     М.П.

                                              Затверджено
                                     Наказ Мiнiстерства транспорту
                                     України 03.12.98 N 480

                        Перелiк документiв
       з радiозв'язку й електрорадiонавiгацiї, якi повиннi
       бути  на суднах, що плавають пiд Державним прапором
                України, обладнаних засобами ГМЗЛБ

     1. Лiцензiя суднової радiостанцiї.
     2. Дипломи радiоспецiалiстiв ГМЗЛБ.
     3. Журнали:
     Радiожурнал ГМЗЛБ для суден,  якi здiйснюють рейси в морських
районах AЗ, A4;
     Судновий журнал  для  суден,  якi здiйснюють рейси в морських
районах A1, A2.
     4. Свiдоцтво  про  безпеку пасажирського судна (з доданням до
нього перелiку обладнання (для  суден,  якi  виконують  мiжнароднi
рейси).
     Свiдоцтво про безпеку вантажного судна  щодо  радiообладнання
(з доданням до нього перелiку обладнання (для вантажних суден, якi
виконують мiжнароднi рейси).
     Свiдоцтва видаються   класифiкацiйним   товариством,  що  має
доручення уряду України на виконання сертифiкацiї суден  згiдно  з
вимогами  Мiжнародної  конвенцiї  СОЛАС-74,   стосовно  обладнання
судна обладнанням ГМЗЛБ.
     5. Суднова     проектно-конструкторська    документацiя    на
встановлення  обладнання  радiозв'язку   й   електрорадiонавiгацiї
(ЕРН),  вiдкоригована вiдповiдно до всiх змiн,  унесених у процесi
експлуатацiї вiдповiдно до вимог ГМЗЛБ.
     6. Технiчна  й  експлуатацiйна  документацiя для кожного виду
обладнання радiозв'язку i ЕРН (українською  або  росiйською  мовою
для вiтчизняного,  українською або росiйською, а також англiйською
(чи iншою) мовами для обладнання закордонного виробництва).
     7. Порадник  з  радiозв'язку  для  морської  рухомої служби i
морської рухомої супутникової служби.
     8. Мiжнароднi    довiдники    (видання   Мiжнародного   Союзу
Електрозв'язку):
     - List of coast stations (список IV);
     - List of ship station (список V);
     - List  of  radiodetermination  and  special service stations
(список VI);
     - List of call sign and numerical identities (список VIIA).