Міністерство транспорту України

НАКАЗ

  N 469 вiд 25.11.98                   Зареєстровано в Мiнiстерствi
     м.Київ                                    юстицiї України
                                                    14 грудня 1998 р.
                                                    за N 790/3230
 

Про затвердження Порядку видачi одноразових
тимчасових  дозволiв  на  захiд до рiчкових
портiв України суднам пiд прапорами держав,
з  якими  не укладено мiжнародних договорiв
про  судноплавство  на  внутрiшнiх   водних шляхах
 

     На  виконання   постанови  Кабiнету  Мiнiстрiв  України   вiд
6 квiтня  1998  р.  N 446 [446-98-п] "Про внесення доповнення до
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 березня 1992 р.  N 115"
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Порядок видачi одноразових тимчасових дозволiв
на захiд до рiчкових портiв України суднам пiд прапорами держав, з
якими  не  укладено  мiжнародних  договорiв  про  судноплавство на
внутрiшнiх водних шляхах (додається).
     2. Головному   управлiнню  правового  забезпечення  (Логiнова
Л.М.) в 5-денний термiн подати цей наказ на державну реєстрацiю  в
Мiнiстерство юстицiї України.
     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Мiнiстра  -  Голову  державного департаменту морського i рiчкового
транспорту України Севрюкова В.В.

 Перший заступник Мiнiстра                          Л.М.Костюченко

                                               Затверджено
                                     Наказ Мiнiстерства транспорту
                                     України 25.11.98 N 469

                             Порядок
        видачi одноразових тимчасових дозволiв на захiд до
        рiчкових  портiв  України  суднам  пiд   прапорами
        держав,  з якими не укладено мiжнародних договорiв
          про судноплавство на внутрiшнiх водних шляхах

                      1. Галузь використання

     1.1. Порядок видачi одноразових тимчасових дозволiв на  захiд
до рiчкових портiв України суднам пiд прапорами держав, з якими не
укладено мiжнародних договорiв  про  судноплавство  на  внутрiшнiх
водних   шляхах   (далi   -  Порядок),  поширюється  на  суб'єктiв
пiдприємницької  дiяльностi,  незалежно  вiд  форм  власностi,  що
здiйснюють дiяльнiсть у сферi перевезень вантажiв та/або пасажирiв
морським i рiчковим транспортом, i встановлює процедуру видачi цим
суб'єктам  одноразових  тимчасових  дозволiв  на захiд до рiчкових
портiв України iноземних невiйськових суден пiд прапорами  держав,
з  якими  не  укладено  мiжнародних договорiв про судноплавство на
внутрiшнiх водних шляхах (далi - Одноразовий дозвiл).

                      2. Загальнi положення

     2.1. Цей Порядок запроваджується з метою  видачi  одноразових
дозволiв  на захiд до рiчкових портiв України суднам пiд прапорами
держав,  з   якими   не   укладено   мiжнародних   договорiв   про
судноплавство на внутрiшнiх водних шляхах.

              3. Порядок видачi Одноразового дозволу

     3.1. Для отримання Одноразового дозволу адмiнiстрацiя держави
прапора,  судновласник або його представник повиннi не пiзнiше  10
днiв  до прибуття судна в порт звернутися з поданням до Державного
департаменту морського i рiчкового транспорту.
     3.2. Подання  (додаток  1)  повинне мати наступну iнформацiю:
назву судна,  яке виконує перевезення; найменування судновласника;
назву  держави,  пiд прапором якої плаває судно;  вид та кiлькiсть
вантажу (кiлькiсть пасажирiв);  назву порту завантаження та  порту
розвантаження; орiєнтовну дату прибуття в рiчковий порт України.
     3.3. Одночасно з поданням  подаються  вiдомостi  про  вiдмову
нацiональних судновласникiв вiд зазначеного перевезення.
     3.4. Рiшення  про  видачу  Одноразового  дозволу  приймається
Державним департаментом морського i рiчкового транспорту.
     3.5. Одноразовий дозвiл  пiдписується  керiвником  Державного
департаменту  морського  i  рiчкового транспорту або уповноваженою
ним посадовою особою.
     Одноразовий дозвiл   видається  не  пiзнiше  однiєї  доби  до
прибуття судна в рiчковий порт, в якому встановлено пункт пропуску
через державний кордон.
     3.6. Одноразовий   дозвiл   реєструється   в   Книзi   облiку
одноразових  тимчасових  дозволiв (додаток 2) i видається капiтану
рiчкового  порту,  в  якому  встановлено  пункт   пропуску   через
державний  кордон.  Копiя Одноразового дозволу видається капiтаном
рiчкового порту капiтану судна при оформленнi заходу.  Одночасно з
видачею   Одноразового  дозволу  капiтану  рiчкового  порту  копiя
Одноразового дозволу  направляється  до  Управлiння  прикордонного
контролю  Державного комiтету у справах охорони державного кордону
України.
     3.7. Одноразовий   дозвiл   установленої  форми  (додаток  3)
видається на судно,  зазначене в поданнi.  В Одноразовому  дозволi
зазначається:   назва  судна,  найменування  судновласника;  назва
держави,  пiд прапором якої плаває судно;  вид вантажної операцiї;
вид  вантажу  для  перевезення;  орiєнтовна  дата прибуття судна в
рiчковий порт України.
     Вантажнi операцiї   в   рiчковому  порту,  на  захiд  в  який
видається Одноразовий дозвiл,  проводяться з  тим  видом  вантажу,
який зазначено в цьому дозволi.

       4. Вимоги до капiтанiв рiчкових портiв при отриманнi
                       Одноразового дозволу

     4.1. Капiтан  рiчкового  порту,  в  якому  встановлено  пункт
пропуску  через  державний  кордон,  пiсля  отримання Одноразового
дозволу iнформує пiдроздiли Прикордонних вiйськ України, Державної
митної служби та iнших служб на мiсцях для забезпечення ними видiв
контролю,  передбачених законодавством для перетинання  державного
кордону.
     4.2. В разi спроб вивезення  вантажiв,  якi  не  вiдповiдають
заявленим  i  визначеним  в  Одноразовому дозволi,  а також в разi
виявлення порушень прикордонного,  митного та iнших вимог  чинного
законодавства  України,  капiтан  рiчкового  порту iнформує про це
Державний департамент морського i рiчкового  транспорту.  Керiвник
Державного  департаменту  морського i рiчкового транспорту ухвалює
рiшення  про  скасування   Одноразового   дозволу   з   одночасним
iнформуванням  про це Управлiння прикордонного контролю Державного
комiтету у справах охорони державного кордону України та  капiтана
рiчкового порту.
     4.3. Капiтани рiчкових  портiв,  в  яких  встановленi  пункти
пропуску  через державний кордон,  надають Державному департаменту
морського i рiчкового транспорту пiврiчну та рiчну iнформацiю щодо
кiлькостi  та прапорiв iноземних невiйськових суден,  якi заходили
до рiчкових портiв України на пiдставi одноразових дозволiв.

                                            Додаток 1
                               до п.3.2 Порядку видачi одноразових
                               тимчасових  дозволiв  на  захiд  до
                               рiчкових  портiв України суднам пiд
                               прапорами  держав,   з   якими   не
                               укладено  мiжнародних договорiв про
                               судноплавство на внутрiшнiх  водних
                               шляхах

                                  Заступнику Мiнiстра транспорту -
                                  Головi Укрморрiчфлоту
                                  ________________________________
                                        (прiзвище, iнiцiали)

                             Подання

     Прошу надати  одноразовий  тимчасовий  дозвiл  на  захiд   до
_______________ рiчкового порту судну ___________________________,
судновласник _________________, прапор _____________________, порт
завантаження _________________, порт розвантаження ______________,
для _____________________________________________________________.
      (завантаження/розвантаження; кiлькiсть та вид вантажу;
                       кiлькiсть пасажирiв)
Орiєнтовна дата прибуття в ____________ рiчковий порт - _________.

     "___" _________ 19__ р.                 Пiдпис ___________

                              М.П.

                                            Додаток 2
                               до п.3.6 Порядку видачi одноразових
                               тимчасових  дозволiв  на  захiд  до
                               рiчкових портiв України суднам  пiд
                               прапорами   держав,   з   якими  не
                               укладено мiжнародних договорiв  про
                               судноплавство  на внутрiшнiх водних
                               шляхах

                           Книга облiку
                 одноразових тимчасових дозволiв
#####################################################################
| N |Назва|Судновласник; |Порт  |Вид  |Кiль-  |  Одноразовий  |При- |
|з/п|судна|назва держави,|заходу|опе- |кiсть  |     дозвiл    |мiтки|
|   |     | пiд прапором |      |рацiї|та вид |###############|     |
|   |     | якої плаває  |      |     |вантажу|N, дата|ким    |     |
|   |     |    судно     |      |     |       |видачi |виданий|     |
|###+#####+##############+######+#####+#######+#######+#######+#####|
| 1 |  2  |      3       |   4  |  5  |   6   |   7   |   8   |  9  |
#####################################################################

                                            Додаток 3
                               до п.3.7 Порядку видачi одноразових
                               тимчасових  дозволiв  на  захiд  до
                               рiчкових  портiв України суднам пiд
                               прапорами  держав,   з   якими   не
                               укладено  мiжнародних договорiв про
                               судноплавство на внутрiшнiх  водних
                               шляхах

                          ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ

      ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ МОРСЬКОГО I РIЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ
                             УКРАЇНИ

                   Одноразовий дозвiл N ______

     "___" _________ 19__ р.
 

     Капiтану __________________ рiчкового порту.
     Державний департамент  морського   i   рiчкового   транспорту
України дозволяє захiд в _____________________ рiчковий порт судну
________________________, судновласник ___________________, прапор
______________________, порт завантаження __________________, порт
розвантаження _____________, для _________________________________
                                   (завантаження/розвантаження;
_________________________________________________. Орiєнтовна дата
кiлькiсть та вид вантажу; кiлькiсть пасажирiв)
прибуття в _________ рiчковий порт - ________.

 Заступник Мiнiстра транспорту -
 Голова Укрморрiчфлоту                          Пiдпис ___________