Міністерство транспорту України

НАКАЗ
 N 44 вiд 30.01.2001

Зареєстровано в Мiнiстерствi
                                                    юстицiї України
                                                   15 лютого 2001 р.
                                                    за N 141/5332

 

Про затвердження Правил визначення
мiнiмального складу  екiпажу,  при
якому допускається вихiд судна в море

     З метою  забезпечення  безпеки  мореплавства та вiдповiдно до статей 35  та  50  Кодексу  торговельного   мореплавства   України

Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити Правила визначення мiнiмального складу екiпажу, при якому допускається вихiд судна в море (додаються).
     2. Державному  департаменту  морського i рiчкового транспорту (Зубков В.О.) забезпечити подання зазначених  Правил  на  державну реєстрацiю.
     3. Головнiй   державнiй   iнспекцiї   України    з    безпеки судноплавства  (Чайковський  Л.П.)  пiсля  реєстрацiї  довести цей наказ до вiдома судновласникiв та зацiкавлених органiзацiй.
     4. Iнспекцiї  Головного  державного реєстратора флоту України (Павлов Л.В.) забезпечити  виготовлення  у  встановленому  порядку необхiдної  кiлькостi  бланкiв  Свiдоцтва  про  мiнiмальний  склад екiпажу.
     5. Свiдоцтва  про мiнiмальний склад екiпажу,  якi були виданi ранiше та строк дiї яких не закiнчився, є дiйсними до їх обмiну.
     6. Уважати таким,  що не застосовується на територiї України, Положення  про  мiнiмальний  склад  екiпажу   суден,   при   якому допускається   вихiд   судна   в   море,  що  затверджене  наказом Мiнiстерства морського флоту СРСР вiд 9 грудня 1969 року N 199.
     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Севрюкова В.В.
 


 Мiнiстр                                                                 Л.М.Костюченко


  
 

            Затверджено
            Наказ Мiнтрансу України
            30.01.2001 N 44

            Зареєстровано в Мiнiстерствi
            юстицiї України
           15 лютого 2001 р.
            за N 141/5332

Правила
визначення мiнiмального складу екiпажу, при
  якому допускається вихiд судна в море

 


     1. Загальнi положення
     1.1. Цi  Правила  розробленi  вiдповiдно  до  статей 35 та 50 Кодексу торговельного мореплавства України.
     1.2. Правила   установлюють   порядок   та  умови  визначення мiнiмального  складу  екiпажу  судна,  оформлення  Свiдоцтва   про мiнiмальний  склад  екiпажу  (далi  -  Свiдоцтво) та контролю щодо укомплектування суден екiпажами.
     1.3. Мiнiмальний  склад  екiпажу (далi - екiпаж) - мiнiмальна кiлькiсть дипломованих осiб командного складу,  дипломованих та не дипломованих  членiв суднової команди,  якi можуть у будь-який час експлуатацiї  забезпечити  безпечне  управлiння  судном,  а  саме: безпеку   людей,   судна,  збереження  вантажу,  майна  та  захист навколишнього морського середовища.
     1.4. Правила  поширюються  на  всi  морськi  судна  та  судна внутрiшнього плавання пiд час їх прямування морськими шляхами,  що плавають пiд прапором України, незалежно вiд форми власностi.
     1.5. Правила не поширюються на:

     вiйськовi судна;
     риболовнi судна;
     судна внутрiшнього плавання;
     судна, у яких вiтрила  є  основними  рушiями,  незалежно  вiд того, обладнанi вони чи нi допомiжними двигунами;
     маломiрнi судна.


     2. Посилання та визначення термiнiв
     2.1. При    розробцi    Правил     використовувалися     такi нормативно-правовi акти та документи:
     Кодекс торговельного мореплавства України;
     Мiжнародна конвенцiя з охорони людського життя на морi,  1974 (СОЛАС-74);
     Мiжнародна конвенцiя  про  пiдготовку та дипломування морякiв та несення вахти,  1978  (ПДНВ-78)  та  Кодекс  про пiдготовку   та   дипломування  морякiв  та  несення  вахти,  1995 (ПДНВ-95);
     Конвенцiя про мiнiмальнi норми на торговельних  суднах,  1976  (N 147);
     Резолюцiя Мiжнародної морської  органiзацiї  (IMO)  А.890(21) вiд 25.11.99 Принципи безпечного укомплектування суден екiпажами;
     Резолюцiя IMO  А.772(18)  вiд  04.11.93  Фактори  втоми   при укомплектуваннi екiпажiв i забезпечення безпеки;
     Резолюцiя IMO  А.787(19),  вiд  23.11.95  Процедури  контролю держави порту.
     Полiтика Мiжнародної федерацiї  робiтникiв  транспорту  (ITF) щодо  укомплектування  суден  екiпажами,  додаток 5 до Колективної угоди (ITF) щодо загальної  вартостi  утримання  екiпажiв  (вiд  1 сiчня 1998 року).
     2.2. Наведенi нижче  термiни  в  цих  Правилах  уживаються  в такому значеннi:
     морське судно - це  судно,  яке  вiдрiзняється  вiд  тих,  що плавають виключно у внутрiшнiх водах,  у межах захищених вод або в районах чинностi портових правил;
     система взаємної  пiдмiни  -  експлуатацiя  судна  двома  або бiльше закрiпленими за судном екiпажами,  що замiняють один одного
через установленi судновласником перiоди роботи на борту судна;
     функцiї -   завдання,    обов'язки    та    вiдповiдальнiсть, передбаченi  Кодексом  з  пiдготовки  та  дипломування  морякiв  i несення  вахти  (ПДНВ-95),  необхiднi  для  безпечного  управлiння судном;
     середньостатистичне традицiйне вантажне судно - однокорпусне, водотоннажне,    одно   або   двопалубне   судно   з   поперечними
перегородками,  доведеними до верхньої палуби,  та  завантаженням, яке здiйснюється вертикально, крiзь верхню палубу;
     робочий час  -  це   час,   протягом   якого   член   екiпажу зобов'язаний виконувати роботу в iнтересах судновласника;
 

     3. Принципи та критерiї, що враховуються при розрахунку мiнiмального складу екiпажу
     3.1. При визначеннi мiнiмального  безпечного  складу  екiпажу судна повиннi бути дотриманi такi принципи:
     а) здiбнiсть:
     нести безпечну навiгацiйну вахту, машинну вахту та радiовахту вiдповiдно до  правила  VIII/2  Конвенцiї  ПДНВ-78  з поправками, а також вести загальне спостереження за судном;
     безпечно швартувати та вiдшвартовувати судно;
     забезпечувати функцiї,  що пов'язанi з безпекою на суднi, яке експлуатується в морi у режимi без руху або майже без руху;
     виконувати необхiднi  дiї  для  попередження  завдання  шкоди морському середовищу;
     додержувати заходiв  безпеки  та  пiдтримувати чистоту в усiх суднових примiщеннях,  щоб звести до мiнiмуму небезпеку виникнення
пожежi;
     забезпечувати догляд за хворими на суднi;
     забезпечувати несення  радiовахти  у  вiдповiдностi  до вимог Мiжнародної конвенцiї з охорони людського життя на морi  вiд  1974
року ( 995_251 ) та  Регламенту  радiозв'язку  Мiжнародного  союзу електрозв'язку;
     забезпечувати безпеку судна пiд час усiх операцiй, коли судно стоїть у порту;
     б) умiння:
     приводити в дiю всi водонепроникнi пристрої,  утримувати їх у робочому  станi,  а  також  здiйснювати  ефективний  контроль   за
водонепроникнiстю i можливими пошкодженнями судна;
     приводити в дiю все наявне на суднi  протипожежне  обладнання та  рятувальнi  засоби  i  здiйснювати їх технiчне обслуговування,
оголошувати тривогу й висаджувати  iз  судна  пасажирiв,  а  також членiв екiпажу, не зайнятих у вiдповiдних заходах щодо тривог;
     експлуатувати i утримувати  у  безпечному  станi  головнi  та допомiжнi   механiзми  протягом  усього  рейсу,  щоб  судно  могло
подолати передбачуванi небезпеки.
     3.2. Вказанi    принципи    застосовуються    вiдповiдно   до законодавства України з урахуванням рекомендацiй чинних документiв
Мiжнародної  морської органiзацiї,  Мiжнародної органiзацiї працi, Мiжнародного союзу електрозв'язку, Всесвiтньої органiзацiї охорони
здоров'я, якi стосуються несення вахти; часу працi або вiдпочинку; управлiння безпекою;  пiдготовки та дипломування морякiв;  охорони
здоров'я i гiгiєни працi; житлових примiщень для екiпажу.
     3.3. При укомплектуваннi судна екiпажем потрiбно  враховувати такi критерiї:
     тривалiсть, характер рейсу i район плавання;
     кiлькiсть, потужнiсть  (кВт),  ступiнь  автоматизацiї  та тип головних енергетичних установок i допомiжних механiзмiв;
     валова мiсткiсть судна;
     конструкцiя та технiчне обладнання судна;
     характер вантажу, що перевозиться.
     3.4. Для того,  щоб тривалiсть роботи екiпажу не перевищувала безпечно допустимий рiвень, повиннi бути визначенi:
     перелiк необхiдних   i   достатнiх   функцiй,   що    повиннi виконуватися на суднi пiд час майбутнiх рейсiв;
     квалiфiкацiя морякiв, необхiдна для виконання цих функцiй;
     функцiї, що можна сумiщати за нормальної експлуатацiї судна;
     функцiї, що  можна   сумiщати   за   передбачених   аварiйних ситуацiях на суднi;
     мiнiмальна кiлькiсть квалiфiкованих  морякiв,  потрiбних  для безпечного виконання функцiй за сумiсництвом.
     3.5. При визначеннi чисельностi мiнiмального  складу  екiпажу допускається  включення  до  складу практикантiв з метою одержання
ними пiдготовки  та  досвiду  вiдповiдно  до   Конвенцiї   ПДНВ-78 та Кодексу ПДНВ-95.
 

     4. Порядок визначення мiнiмального складу екiпажу та видачi Свiдоцтва
     4.1. Для оформлення Свiдоцтва  судновласник  подає  Головному реєстратору  флоту  України  (далi - Головний реєстратор) заяву та обгрунтування  щодо  мiнiмального  складу  екiпажу,  узгоджене   з Профспiлкою робiтникiв морського транспорту України.
     4.2. Для визначення мiнiмального  складу  екiпажу  будь-якого судна  за  основу  беруться  данi  розрахунку  мiнiмального складу
екiпажу середньостатистичного традицiйного вантажного  судна,  якi наведенi у таблицi (додаток 1).
     4.3. Головний  реєстратор  призначає  експертизу  розрахункiв мiнiмального  складу  екiпажу  в Держфлотiнспекцiї України (далi -
Держфлотiнспекцiя), якщо:
     а) розрахований судновласником склад екiпажу морського судна, яке виконує мiжнароднi рейси,  менший,  нiж зазначений  у  таблицi
(додаток 1);
     б) судно конструктивно вiдрiзняється вiд середньостатистичного вантажного судна;
     в) судно  призначене  для  перевезення  понад  36  пасажирiв; спецiального персоналу; небезпечних вантажiв.
     4.4. Для експертної оцiнки розрахованого мiнiмального  складу екiпажу судновласник подає до Держфлотiнспекцiї такi документи:
     а) розрахунок мiнiмального складу екiпажу з урахуванням вимог цих Правил;
     б) копiю  ранiше  виданого  Свiдоцтва  (крiм  випадкiв,  коли Свiдоцтво видається вперше);
     в) копiї класифiкацiйних та конвенцiйних свiдоцтв;
     г) копiю специфiкацiї судна;
     |) документи,  що регламентують умови працi членiв екiпажу на суднi (контракти, трудовi угоди тощо);
     д) графiки  планово-попереджувальних  робiт   та   розрахунок необхiдної  кiлькостi  людино-годин для обслуговування механiзмiв,
зважаючи на насиченiсть ними судна, а також їхнiй технiчний стан;
     е) документи, що пiдтверджують район та режим плавання судна;
     є) розклади та графiки суднових процедур з:
     несення ходової навiгацiйної вахти;
     несення ходової вахти в машинному вiддiленнi;
     вантажних операцiй у порту;
     розгортання аварiйних партiй  (дiї  екiпажу  за  надзвичайних ситуацiй);
     забезпечення безпеки пасажирiв (якщо застосовується);
     забезпечення перевезення     небезпечних    вантажiв    (якщо застосовується).
     4.5. Пiсля  розгляду зазначених документiв та перевiрки судна Держфлотiнспекцiя  готує  свiй  висновок  про  мiнiмальний   склад
екiпажу даного судна.
     При цьому Держфлотiнспекцiя визначає, що будь-який додатковий персонал  є  необхiдним в особливих випадках,  наприклад,  пiд час
перевезення  небезпечних  вантажiв  та  експлуатацiї   судна,   що вiдрiзняється   вiд   середньостатистичного  вантажного  морського
судна.
     4.6. Головний     реєстратор     на     пiдставi     висновку Держфлотiнспекцiї оформлює Свiдоцтво термiном на 5  рокiв.  Термiн
дiї   цього   Свiдоцтва   не   повинен  перевищувати  термiну  дiї класифiкацiйного свiдоцтва.
     4.7. Свiдоцтво оформлюється на бланку за формою, затвердженою Мiнiстерством транспорту України (додаток 2).
     4.8. У   виняткових  випадках  Головний  реєстратор  оформлює тимчасове Свiдоцтво термiном на 6 мiсяцiв згiдно з даними  таблицi
(додаток 1).
     4.9. Свiдоцтво постiйно зберiгається на борту судна.
 

     5. Обов'язки судновласника та капiтана судна
     5.1. Судновласник судна,  що  плаває  пiд  прапором  України, зобов'язаний   розрахувати   вiдповiдно   до   всiх  принципiв  та
критерiїв,  зазначених у роздiлах 3 та 4 цих  Правил,  мiнiмальний склад  екiпажу  за  чисельнiстю та квалiфiкацiєю,  необхiдними для
безпечної експлуатацiї судна, щоб забезпечити:
     належне  несення  вахти  у вiдповiдностi  до  глави  VIII  та роздiлу А-VIII/I Кодексу ПДНВ-95;
     роботу екiпажу  таким  чином,  щоб не залучати його членiв до роботи, не пов'язаної iз безпечним управлiнням судном;
     роботу членiв   екiпажу   протягом  часу  та  в  умовах,  якi передбаченi законодавством України;
     виконання вимог  мiжнародних нормативних актiв,  зазначених у пунктi 2.1 цих Правил.
     5.2. Розрахунки щодо мiнiмального складу екiпажу судновласник зобов'язаний   подати   Головному   реєстратору   для   оформлення
Свiдоцтва.
     5.3. У  разi  змiни  району  плавання,   стану   конструкцiй, механiзмiв  та  обладнання  або систем управлiння й обслуговування
судна,  що  можуть  вплинути  на  рiвень   безпеки,   судновласник зобов'язаний  своєчасно  подати  Головному  реєстратору  заяву  на
переоформлення Свiдоцтва.
     5.4. Судновласник повинен також:
     затвердити  робочi графiки, що забезпечують достатнiй  перiод вiдпочинку для запобiгання втомi;
     визначити загальну тривалiсть робочого тижня та перебування в рейсi  у  вiдповiдностi  до укладеної мiж Мiнiстерством транспорту України та профспiлкою робiтникiв  морського  транспорту  України, Федерацiю  морських  профспiлок  України  Галузевої  угоди  та/або контракту;  укладений контракт не  повинен  суперечити  зазначенiй Галузевiй Угодi;
     забезпечити ведення  постiйного  облiку   робочого   часу   i вiдпочинку  кожного  члена  екiпажу  з метою контролю,  аналiзу та
подальшого корегування мiнiмального складу екiпажу.
    Судновласник зобов'язаний    забезпечити    капiтана    судна необхiдними  для  виконання  покладених   на   екiпаж   обов'язкiв
матерiально-технiчними ресурсами.
     5.5. Капiтан  судна  зобов'язаний  ужити  всiх  заходiв,  щоб забезпечити   виконання   вимог   законодавства   про  працю  щодо
тривалостi робочого часу та вiдпочинку морякiв.
     5.6. На  суднi  на  доступному  для  огляду мiсцi вивiшується таблиця внутрiшнього трудового розпорядку.  У таблицi для  кожного
члена екiпажу має вказуватися режим роботи в морi та в порту.
     5.7. На суднi повинен вестися судновий журнал - тахограф  для облiку щоденної тривалостi робочого часу кожного моряка в годинах.
Форма журналу  та  iнструкцiя  щодо  його  ведення  затверджуються начальником  Держфлотiнспекцiї.  Кожен  моряк  має  право одержати
засвiдчену капiтаном судна  або  уповноваженою  ним  особою  копiю облiкових записiв, що стосуються його.
 

     6. Винятковi випадки та контроль
     6.1. Контроль  за  укомплектуванням  екiпажами морських суден здiйснюється безпосередньо капiтанами морських торговельних портiв
України та Держфлотiнспекцiєю України.
     6.2. Якщо фактичний склад екiпажу з будь-яких  причин  менший за  вказаний  у  Свiдоцтвi,  то капiтан порту може дозволити судну
разовий перехiд на пiдставi належного врахування та аналiзу  таких критерiїв:
     а) тривалiсть та  характер  передбачуваного  рейсу  або  умов експлуатацiї;
     б) розмiри, тип судна та його обладнання;
     в) характер вантажу;
     г) чи  можуть  додержуватися  вiдповiднi   норми   вiдпочинку екiпажу.
     Капiтан порту   має   зробити    висновок,    чи    становить неукомплектоване  мiнiмальним  складом екiпажу судно небезпеку для
судна, вантажу та людей, що перебувають на борту, або довкiллю.
     6.3. Вiдомостi  про  такi  дозволи на разовi переходи капiтан порту   направляє   до   наступного   порту   заходження   та   до
Держфлотiнспекцiї України для облiку, аналiзу i прийняття рiшень.
     6.4. Облiковi записи тривалостi робочого часу,  стан судна та умови плавання судна, зазначенi у Свiдоцтвi, пiдлягають регулярним
перевiркам,  зазначеними  у  пунктi  6.1.  цих   Правил   особами. Вiдомостi   про   порушення   та   вжитi   заходи   подаються   до
Держфлотiнспекцiї.
     6.5. З     метою     запобiгання     повторним     порушенням Держфлотiнспекцiя вживає вiдповiдних  заходiв,  приймаючи  в  разi
необхiдностi  рiшення  про  збiльшення мiнiмального складу екiпажу або,  за постiйних порушень режимiв працi та  вiдпочинку  морякiв,
про вилучення Свiдоцтва про мiнiмальний склад екiпажу.

 Заступник начальника Департаменту
 безпеки транспорту та
 технiчної полiтики                                                                 Ю.В.Гержод
 
 
 

                                          Додаток 1
                                          до пункту 4.2 Правил
                                          визначення мiнiмального
                                          складу екiпажу, при
                                          якому допускається вихiд
                                          судна в море
Визначення мiнiмального складу екiпажу
середньостатистичного, традицiйного вантажного
морського судна
 
Звання/посада
Кiлькiсть членiв екiпажу на суднi
Брутто-регiстровий тоннаж судна
=500
=1600
=3000
=6000
=20000
1.
Капiтан
1
1
1
1
1
2.
Старший помiчник капiтана
1
1
1
1
1
3.
Вахтовий помiчник капiтана
1 1)
2 1)
2
2
2
4.
Боцман
-
-
1
1
1
5.
Рядовий складу палубної команди (матрос 1 класу)
3 1)
3 1), 7)
3 1), 7)
4 1), 7)
4 1), 7)
6.
Старший механiк
1
1
1
1
1
7.
Другий механiк
1 2)
1
1
1
1
8.
Вахтовий механiк
-
1 4), 5)
1 5)
1 5)
2
9.
Електрик/електромеханiк
-
-
1
1
1
10.
Ремонтний механiк
-
-
-
1 10)
1 10)
11.
Донкерман
-
1 9)
1 9)
1 9)
1
12.
Рядовий склад
машинної команди
(моторист 1 класу)
1
1 6)
1 6)
2 6)
7)
2 6)
7)
13.
Радiооператор
1 3)
1 3)
1 3)
1
1
14.
Повар
1
1
1
1 8)
1 8)
15.
Буфетник
-
1
1
2 8)
2 8)
16.
Усього (за умов)
7-11
10-17
15-19
20-24
23-25

 

     1) При плаваннi в обмежених районах,  що не виходять за  межi 20-ти  миль  вiд берега,  при належним чином запровадженiй системi взаємної пiдмiни та при максимальному перiодi роботи (два  мiсяцi) допускається   скоротити   одного  помiчника  капiтана  та  одного рядового палубної команди.
     2) Для суден iз потужнiстю головного двигуна менш як 1500 кВт допускається скоротити одного механiка.
     3) При  плаваннi в обмежених районах,  що не виходять за межi 20-ти миль вiд берега,  допускається скоротити  радiооператора  за
умови, що в капiтана та його помiчникiв є потрiбнi сертифiкати.
     4) При плаваннi в обмежених районах,  що не виходять за  межi 20-ти  миль вiд берега,  допускається скоротити одного механiка за
умови, що потужнiсть головного двигуна менше нiж 3000 кВт.
     5) При  потребi  нести постiйнi машиннi вахти - додати одного механiка.
     6) При  потребi  нести  постiйнi  машиннi вахти - додати двох рядових машинного вiддiлення.
     7) Один iз них може бути практикантом;
     8) Якщо судновий екiпаж,  уключаючи позаштатних, збiльшується у межах вiд 4 до 10 чоловiк,  то необхiдно додати одного повара та
одного  буфетника.  До  кожних  наступних  10   (десять)   чоловiк необхiдно додавати одного буфетника.
     9) Застосовується тiльки для танкерiв та хiмовозiв.
     10) Застосовується для суден вiком бiльш як 15 рокiв.
 
                                   Додаток 2
                                          до пункту 4.7 Правил
                                          визначення мiнiмального
                                          складу екiпажу, при
                                          якому допускається вихiд
                                          судна в море


 


ГЕРБ УКРАЇНИ

МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
MINISTRY OF TRANSPORT OF UKRAINE

Свiдоцтво
про мiнiмальний склад екiпажу
         Minimum Safe Manning Certificate

Серiя XX N 000000

Видане у вiдповiдностi до правила V/13 (b)
 Issued under the regulation V/13 (b) of the

МIЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦIЇ З ОХОРОНИ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ НА МОРI,
1974, з поправками
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA,
1974, as amended
за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України
under the authority of the Cabinet of Ministers of Ukraine


 


 Назва судна _________________________  Порт реєстрацiї________________
 Name of ship                             Port of registry

 Розпiзнавальний номер або лiтери _______  Номер IМО  _________________
 Distinctive number or letters            IMO number

 Валова мiсткiсть:

 У регiстрових тоннах ___________________
 Gross tonnage:
 National _______________________________

 Згiдно з мiжнародною конвенцiєю про обмiр, 1969 _________________
 International Tonnage Convention, 1969

 Потужнiсть головної енергетичної установки (кВт) ________________
 Main propulsion power (kW)

 Тип судна ______________________________
 Type of ship

 Перiодичне безвахтове   обслуговування  машинного  вiддiлення
 (так/нi) ________________________________________________________
 Periodically unattended machinery space (yes/no)

 Район плавання __________________________________________________
 Trading area

     Судно, зазначене  в  цьому  свiдоцтвi,  вважається   безпечно
укомплектованим,  якщо  при  плаваннi  в  морi  на борту перебуває
екiпаж за чисельнiстю,  званнями/посадами не нижчий, нiж зазначено
далi в таблицi
     The ship named in this certificate is considered to be safely
manned if,  when it proceeds to sea,  it carries not less than the
number and grades/capacities of personnel specified in  the  table
below
 


Зворотний бiк Свiдоцтва про
мiнiмальний склад екiпажу

Звання/посада
Grade/capacity
Диплом (правило Конвенцiї ПДНВ)
Certificate (STCW   regulation)
Кiлькiсть осiб
Number of persons
Капiтан
Master
   
Помiчник капiтана
Deck officers 
   
Матроси
Deck ratings 
   
Старший механiк
Chief engineer 
   
Механiки
Engineers 
   
Мотористи
Motormen 
   
Радiооператори
Radio officers 
   
Повар
Cook 
   
Стюард
Steward 
   
Особливi вимоги або умови, якщо є:
Special requirements or conditions, if any: 
   

 
 

Дата видачi _________________  Дата закiнчення термiну дiї __________________
 Date of issue                  Date of expiry
 
 

(Печатка)
(Seal)
 

__________________________________
(Пiдпис вiд iменi Адмiнiстрацiї)
(Signature on behalf of the administration)