Міністерство транспорту України

НАКАЗ

 N 36 вiд 25.01.2001
 

Про проведення в 2001 роцi атестацiї
капiтанiв морських торговельних портiв
 

     На виконання постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.99
р. N  1571  [1571-99-п]  "Про  порядок  проведення   атестацiї
працiвникiв   керiвного   складу  державних  пiдприємств"  та  вiд
06.09.2000 р.  N  1388  [1388-2000-п]  "Про  внесення  змiн  i
доповнень до  постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.99 р.
N 1571", Н А К А З У Ю:

     1. Провести  у першому кварталi 2001 року атестацiю капiтанiв
морських торговельних портiв.
     2. Атестацiю   провести   атестацiйнiй  комiсiї,  склад  якої
затверджений наказом Мiнтрансу вiд 23.10.2000 р. N 588.
     3. Затвердити графiк роботи атестацiйної комiсiї Мiнiстерства
транспорту України (додаток N 1).
     4. Державному департаменту морського i  рiчкового  транспорту
(Зубков В.О.):
     4.1. У термiн до 06.02.2001 р.  надати до Управлiння кадрової
полiтики та державної служби вiдгуки-характеристики  на  капiтанiв
морських торговельних портiв.
     4.2. Забезпечити явку капiтанiв морських торговельних  портiв
згiдно з затвердженим графiком.
     5. Управлiнню кадрової полiтики та державної служби  (Полiщук
В.М.):
     5.1. Провести необхiдну органiзацiйну роботу для забезпечення
проведення атестацiї капiтанiв морських торговельних портiв згiдно
з Положенням про порядок  проведення  атестацiї  керiвного  складу
державних пiдприємств [1571-99-п] в установленi термiни.
     5.2. У I кварталi 2001 року проiнформувати Головне управлiння
державної  служби  про  проведення  атестацiї  капiтанiв  морських
торговельних портiв.
     6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

                                                       Додаток N 1

     1. Бондар  Вiктор Iванович - капiтан Миколаївського морського
торговельного порту
     2. Вагарник   Володимир  Iллiч  -  капiтан  Севастопольського
морського торговельного порту
     3. Екгардт       Вiктор       Арнольдович      -      капiтан
Бiлгород-Днiстровського морського торговельного порту
     4. Клiмахiн   Геннадiй   Олександрович  -  капiтан  морського
торговельного порту Усть-Дунайськ
     5. Кокшаров   Геннадiй   Олексiйович   -   капiтан  морського
торговельного порту "Южний"
     6. Кононенко   Анатолiй   Михайлович  -  капiтан  Ренiйського
морського торговельного порту
     7. Крохун  Вiктор Михайлович - капiтан Скадовського морського
торговельного порту
     8. Маркiн  Юрiй  Iванович - капiтан Марiупольського морського
торговельного порту
     9. Недосика   Андрiй   Федорович  -  капiтан  Євпаторiйського
морського торговельного порту

 13 березня 2001 року

     1. Незавiтiн  Станiслав  Якович   -   капiтан   Iллiчiвського
морського торговельного порту
     2. Плаксiн  Сергiй   Миколайович   -   капiтан   Бердянського
морського торговельного порту
     3. Пилипенко  Валентин  Миколайович  -  капiтан  Керченського
морського торговельного порту
     4. Столбовський Володимир Федорович -  капiтан  Iзмаїльського
морського торговельного порту
     5. Топор  Микола  Савелiйович  -   капiтан   Спецiалiзованого
морського порту "Октябрьск"
     6. Харiтошин Андрiй Павлович -  капiтан  Одеського  морського
торговельного порту
     7. Хрiненко Георгiй Iванович - капiтан Херсонського морського
торговельного порту
     8. Чайкiн  Олександр  Михайлович  -  капiтан   Феодосiйського
морського торговельного порту
     9. Шапкiн Анатолiй Iванович - капiтан  Ялтинського  морського
торговельного порту.

 Надруковано: "Транспорт України", N 3, 15 лютого 2001 р.