Міністерство транспорту України

НАКАЗ

 N 348 вiд 31.08.98                   Зареєстровано в Мiнiстерствi
     м.Київ                                  юстицiї України
                                                  14 вересня 1998 р.
                                                  за N 566/3006
 

Про затвердження змiн i доповнень до Збiрника тарифiв
на роботи та послуги,  якi надаються вантажовласникам
морськими  портами  України,  затвердженого   наказом
Мiнiстерства транспорту України вiд 31.10.95 N 392
 

     Вiдповiдно до  постанови  Кабiнету  Мiнiстрiв   України   вiд
25 грудня   1996  р.  N  1548  [1548-96-п]  "Про  встановлення
повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiських
рад щодо регулювання цiн (тарифiв)" Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  змiни  i  доповнення  до  Збiрника  тарифiв на
роботи  та  послуги,  якi  надаються  вантажовласникам   морськими
портами  України,  затвердженого  наказом  Мiнiстерства транспорту
України вiд  31.10.95  N  392  [z0476-95],   iз   змiнами   i
доповненнями, внесеними  наказами  Мiнiстерства транспорту України
вiд 27.06.96 N 215 [z0364-96] та вiд 26.03.97 N 106 [z0154-97]
(додаються).
     2. Управлiнню  тарифної  та  цiнової  полiтики  (Осадча Т.М.)
разом з Головним  управлiнням  правового  забезпечення  дiяльностi
транспорту  (Логiнова  Л.М.) в установленому порядку зареєструвати
зазначенi змiни i доповнення до Збiрника  тарифiв  в  Мiнiстерствi
юстицiї України.
     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Мiнiстра  -  Голову  Державного департаменту морського i рiчкового
транспорту України Севрюкова В.В.

 Мiнiстр                                             I.П.Данькевич

                                            Затверджено
                                     Наказ Мiнiстерства транспорту
                                     України 31.08.98 N 348

                                      Зареєстровано в Мiнiстерствi
                                      юстицiї України
                                      14 вересня 1998 р.
                                      за N 566/3006

       Змiни i доповнення до Збiрника тарифiв на роботи та
       послуги,  якi надаються вантажовласникам  морськими
       портами України, затвердженого наказом Мiнiстерства
       транспорту України вiд 31.10.95 N 392  [z0476-95]

     1. Загальнi   вказiвки   про  порядок  застосування  Збiрника
тарифiв викласти у такiй редакцiї:
     "Наведенi у  Збiрнику  тарифи  та  порядок  їх  обчислення  i
застосування поширюються на  суб'єкти  пiдприємницької  дiяльностi
всiх  форм власностi,  якi здiйснюють в морських портах (причалах)
роботи та послуги, передбаченi цим Збiрником, за винятком робiт та
послуг,  пов'язаних  з переробкою технологiчних вантажiв за єдиним
технологiчним процесом".
     2. У роздiлi 2А назву табл.2.1.4 викласти у такiй редакцiї:
     "Акорднi ставки плати за навантаження  (розвантаження)  своїм
ходом  або  буксируванням  автотехнiки  на  судна з горизонтальним
способом навантаження та за перевалку  залiзничних  вагонiв  через
поромний комплекс Iллiчiвського морського торговельного порту".
     3. Примiтки до табл.2.1.4 доповнити пунктом такого змiсту:
     "3. Плата  за  перевалку  залiзничних  вагонiв через поромний
комплекс Iллiчiвського морського торговельного порту стягується за
ставкою:  0,60  дол.США за 1 т вантажу.  Встановлена   ставка   не
включає ПДВ".
     4. У  роздiлi  2А пункт 2.3 пiсля його назви викласти у такiй
редакцiї:

           "Зберiгання експортних i транзитних вантажiв

     2.3.1. За зберiгання експортних та  транзитних  вантажiв,  що
прибули  у  порт  (за  винятком вантажiв у контейнерах),  плата не
стягується протягом перших чотирьох календарних дiб з  моменту  їх
надходження)  (неповна доба  вважається повною).  Пiсля закiнчення
вказаного термiну та до моменту  вивезення  вантажiв  iз  порту  з
одержувача  стягується  плата  за зберiгання вантажiв за ставками,
якi наведенi в табл.  2.3.1,  залежно вiд маси вантажу, вказаної в
транспортному документi.

   Ставки плати за зберiгання експортних i транзитних вантажiв

                                                   Таблиця 2.3.1

                                                  У дол.США за 1 т
  ----------------------------------------------------------------------------
|   Термiн платного зберiгання               | Закрите      | Вiдкрите   |
|                                                                  | зберiгання | зберiгання |
|-----------------------------------------------+-------------+--------------|
|а) Протягом 30 дiб (пiсля чотирьох       |                   |                   |
|   дiб безоплатного зберiгання)              |                   |                   |
|   - за кожну добу зберiгання                  |       0,06     |   0,02         |
|б) За кожну наступну добу зберiгання  |                   |                   |
|   вiд 31 до 45 дiб                                     |       0,30     |   0,10          |
|   вiд 46 до 60 дiб                                     |       0,60     |   0,20          |
|   понад 60 дiб                                          |      0,90     |   0,30          |
-----------------------------------------------------------------------------
Примiтка. Портам  надається право  збiльшувати термiн безоплатного
          зберiгання експортних i транзитних вантажiв (за винятком
          вантажiв  у  контейнерах)  на  вiдкритих складах - до 30
          дiб,  на  закритих складах - до 10 дiб.  Як виняток, при
          умовi   економiчної  доцiльностi,  термiни  безоплатного
          зберiгання можуть збiльшуватися до 60 дiб  на  вiдкритих
          складах i до 20 дiб - на закритих складах.

       Зберiгання контейнерiв з експортними та транзитними
                            вантажами

     2.3.2. За зберiгання протягом однiєї доби з моменту  прибуття
у порт контейнерiв з експортними та транзитними вантажами плата не
стягується.  Пiсля закiнчення  вказаного  термiну  та  до  моменту
навантаження  контейнерiв  на  судно  або iнший транспортний засiб
плата стягується  за  кожний  контейнер,  незалежно  вiд  виду  та
кiлькостi  вантажiв,  що  в  ньому  знаходяться,  за ставками,  що
наведенi в  табл.2.3.2,  залежно  вiд  номiнальної  маси  (брутто)
контейнера.

             Ставки плати за зберiгання контейнерiв з
               експортними та транзитними вантажами

                                              Таблиця 2.3.2

                                          У дол.США за 1 контейнер
------------------------------------------------------------------
|   Термiн платного    |Номiнальна маса (брутто) контейнера, тонн|
|     зберiгання            |-----------------------------------------|
|                                     |   3  |   5  |  10  |  20  |  30  |  40  |
|----------------------+------+------+------+------+------+------|
|а) Протягом 30 дiб      |       |      |       |      |      |      |
|   (пiсля доби, безоп-  |       |      |        |      |      |      |
|   латного зберiгання) |       |      |        |      |      |      |
|   - за кожну добу         |       |      |         |      |      |      |
|   зберiгання                 |0,04| 0,08|0,12| 0,24 | 0,36 | 0,48 |
|б) За кожну наступну  |       |         |      |      |      |      |
|   добу зберiгання        |        |         |      |      |      |      |
|   з 31 до 45 дiб            | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 2,40 |
|   з 46 до 60 дiб            | 0,40 | 0,80 | 1,20 | 2,40 | 3,60 | 4,80 |
|   понад 60 дiб             | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 3,60 | 5,40 | 7,20 |
------------------------------------------------------------------
Примiтка. Портам надається право збiльшувати  термiн  безоплатного
          зберiгання до 10 дiб.

     2.3.3. Плата  за  зберiгання  вантажiв стягується за ставками
першого  дня  зберiгання,  якi  вказанi  у  п.2.3.1,  п.2.3.2,   у
випадках:
     - зберiгання вантажiв за господарськими  договорами  у  межах
строкiв та норм, що встановленi цими договорами;
     - якщо вантаж завезено у порт для подальшого перевiдправлення
морським або рiчковим шляхом протягом поточної навiгацiї;
     - зберiгання   вантажiв,   що   концентруються    в    портах
вiдправлення на визначений термiн або на визначене судно.

                  Зберiгання iмпортних вантажiв

     2.3.4. За  зберiгання iмпортних вантажiв,  якi прибули в порт
(за винятком вантажiв в контейнерах), плата не стягується протягом
перших  чотирьох  календарних  дiб з моменту їх надходження у порт
(неповна  доба  вважається  повною).  Пiсля  закiнчення  вказаного
термiну  та  до  моменту  вивезення вантажiв iз порту з одержувача
стягується плата за зберiгання вантажiв за ставками,  якi наведенi
в табл.2.3.3.

          Ставки плати за зберiгання iмпортних вантажiв

                                                   Таблиця 2.3.3

                                                  У дол.США за 1 т
------------------------------------------------------------------
|      Термiн платного зберiгання      | Закрите    | Вiдкрите   |
|                                      | зберiгання | зберiгання |
|--------------------------------------+------------+------------|
|а) Протягом 30 дiб (пiсля чотирьох    |            |            |
|   дiб безоплатного зберiгання)       |            |            |
|   - за кожну добу зберiгання         |   0,06     |   0,02     |
|б) За кожну наступну добу зберiгання  |            |            |
|   вiд 31 до 45 дiб                   |   0,30     |   0,10     |
|   вiд 46 до 60 дiб                   |   0,60     |   0,20     |
|   понад 60 дiб                       |   0,90     |   0,30     |
------------------------------------------------------------------

          Зберiгання контейнерiв з iмпортними вантажами

     2.3.5. За  зберiгання протягом однiєї доби з моменту прибуття
у порт контейнерiв з iмпортними  вантажами  плата  не  стягується.
Пiсля   закiнчення  вказаного  термiну  та  до  моменту  вивезення
контейнерiв iз порту  з  одержувача  стягується  плата  за  кожний
контейнер,  незалежно  вiд виду та кiлькостi вантажiв,  що в ньому
знаходяться, за ставками,  що наведенi в табл. 2.3.4, в залежностi
вiд маси (брутто) контейнера.

  Ставки плати за зберiгання контейнерiв з iмпортними вантажами

                                              Таблиця 2.3.4

                                          У дол.США за 1 контейнер
------------------------------------------------------------------
|   Термiн платного    |Номiнальна маса (брутто) контейнера, тонн|
|     зберiгання       |-----------------------------------------|
|                      |   3  |   5  |  10  |  20  |  30  |  40  |
|----------------------+------+------+------+------+------+------|
|а) Протягом 30 дiб    |      |      |      |      |      |      |
|   (пiсля доби, що не |      |      |      |      |      |      |
|   оплачується)       |      |      |      |      |      |      |
|   - за кожну добу    |      |      |      |      |      |      |
|   зберiгання         | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 |
|б) За кожну наступну  |      |      |      |      |      |      |
|   добу зберiгання    |      |      |      |      |      |      |
|   вiд 31 до 45 дiб   | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 2,40 |
|   вiд 46 до 60 дiб   | 0,40 | 0,80 | 1,20 | 2,40 | 3,60 | 4,80 |
|   понад 60 дiб       | 0,60 | 1,20 | 1,80 | 3,60 | 5,40 | 7,20 |
------------------------------------------------------------------

                 Зберiгання порожнiх контейнерiв

     2.3.6. Плата за зберiгання порожнiх контейнерiв стягується за
ставками, якi наведенi в табл.2.3.5, в залежностi вiд номiнальної
маси (брутто) контейнера.

         Ставки плати за зберiгання порожнiх контейнерiв

                                              Таблиця 2.3.5
                                          У дол.США за 1 контейнер
------------------------------------------------------------------
|   Термiн платного    |Номiнальна маса (брутто) контейнера, тонн|
|     зберiгання       |-----------------------------------------|
|                      |   3  |   5  |  10  |  20  |  30  |  40  |
|----------------------+------+------+------+------+------+------|
|а) Протягом 30 дiб за |      |      |      |      |      |      |
|   кожну добу зберi-  |      |      |      |      |      |      |
|   гання              | 0,02 | 0,025| 0,03 | 0,055| 0,08 | 0,09 |
|б) За кожну наступну  |      |      |      |      |      |      |
|   добу зберiгання    |      |      |      |      |      |      |
|   вiд 31 до 45 дiб   | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,28 | 0,40 | 0,45 |
|   вiд 46 до 60 дiб   | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,56 | 0,80 | 0,90 |
|   понад 60 дiб       | 0,30 | 0,39 | 0,45 | 0,84 | 1,20 | 1,35 |
------------------------------------------------------------------

     2.3.7. При  частковому вiдвантаженнi однорiдних вантажiв,  що
знаходяться в  порту,  порт  зобов'язаний  виставляти  рахунки  за
зберiгання  тих  партiй,  що  надiйшли ранiше,  якщо вiдвантаження
вантажу бiльш пiзнiшого надходження  провадиться  не  за  вимогами
вантажовласникiв".