Міністерство транспорту України

НАКАЗ

 N 316 вiд 14.06.2000     м.Київ

            Зареєстровано в Мiнiстерствi
                                        юстицiї України
                                                    4 липня 2000 р.
                                                    за N 388/4609

Про затвердження Порядку присвоєння iдентифiкацiйного
номера  Мiжнародної морської органiзацiї суднам,  якi
мають  право  плавання пiд Державним прапором України
 

     Вiдповiдно до статей 3, 10 Кодексу торговельного мореплавства України та  пункту  4.14  Положення  про  Iнспекцiю Головного державного  реєстратора  флоту  [z0532-97],  з метою виконання вимог мiжнародної конвенцiї про захист  людського  життя на  морi  (СОЛАС - 74)  та своєчасного iнформування зацiкавлених мiжнародних органiзацiй про змiни реєстрацiйних суднових даних, що стосуються вимог iдентифiкацiї суден,

Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити  Порядок  присвоєння  iдентифiкацiйного  номера Мiжнародної морської органiзацiї суднам,  якi мають право плавання пiд Державним прапором України (додається).
     2. Головному  державному  реєстратору  флоту  (Павлов   Л.В.) забезпечити спiвробiтництво     з    зацiкавленими    мiжнародними органiзацiями щодо iдентифiкацiї суден  та  опублiкування  Порядку присвоєння    iдентифiкацiйного    номера   Мiжнародної   морської органiзацiї  суднам,  якi  мають  право  плавання  пiд   Державним прапором України.
     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра транспорту Севрюкова В.В.

 Мiнiстр                                           Костюченко Л.М.

                                                Затверджено
                                                Наказ Мiнiстерства
                                                транспорту України
                                                14.06.2000 N 316

                                      Зареєстровано в Мiнiстерствi
                                      юстицiї України
                                      4 липня 2000 р.
                                      за N 388/4609

Порядок
присвоєння iдентифiкацiйного номера Мiжнародної морської
органiзацiї суднам, якi мають право плавання пiд Державним
прапором України

     1. Загальнi положення
     1.1. Цей  Порядок  розроблено  вiдповiдно  до  статей  3,  10 Кодексу торговельного мореплавства України та пункту 4.14 Положення  про  Iнспекцiю  Головного  державного  реєстратора флоту,  затвердженого  наказом Мiнiстерства транспорту України вiд 20 жовтня 1997 року N  369  та  зареєстрованого  в Мiнiстерствi  юстицiї України 5 листопада 1997 року за N 532/2336, з метою виконання правила 3  глави  X  СОЛАС-74  щодо  надання iдентифiкацiйних  номерiв  Мiжнародної  морської органiзацiї (IMO) усiм пасажирським суднам валовою мiсткiстю 100  од.  i  бiльше  та всiм вантажним суднам валовою мiсткiстю 300 од. i бiльше", а також виконання Системи iдентифiкацiйних номерiв суден IMO, ухваленої на п'ятнадцятiй   Асамблеї   Мiжнародної   морської   органiзацiї  19 листопада 1987 року (резолюцiя IMO А.600 (15).
     1.2. Порядок    встановлює     вимоги     щодо     присвоєння iдентифiкацiйного номера IMO торговельним суднам,  якi мають право плавання пiд Державним прапором України,  з  морським  класом  або класом   змiшаного   району   плавання,   наданим  класифiкацiйним товариством,  та  поширюється  на   типи   та   категорiї   суден, передбаченi резолюцiєю IMO А.600 (15).
     1.3. Цей Порядок не поширюється на судна, що використовуються для рибного та iншого морського промислу.

     2. Визначення
     2.1. Iдентифiкацiйний номер IMO - це номер, який  складається iз семи  цифр та  використовується  на  мiжнародному   рiвнi   для iдентифiкацiї   суден  з  метою  пiдвищення  безпеки  на  морi  та запобiгання забрудненню,  а також надання допомоги  в  запобiганнi морському шахрайству.
     2.2. IMO - Мiжнародна морська органiзацiя.

     3. Присвоєння суднам iдентифiкацiйного номера IMO
     3.1. Iдентифiкацiйний номер присвоюється:
     - новим  суднам  пiд  час  побудови  або первинної реєстрацiї судна,  передбаченої  вiдповiдно  до  Порядку  ведення  Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України  вiд  26  вересня  1997 року N 1069;
     - суднам,  якi  перебувають  в  експлуатацiї,  пiд   час   їх перереєстрацiї,  змiни  суднових реєстрацiйних документiв,  шляхом внесення змiн та доповнень у Державний  судновий  реєстр  України, вiдповiдно до статтi 30 Кодексу торговельного мореплавства України та  пункту 29 Порядку ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України.
     3.2. З  метою  отримання  iдентифiкацiйного  номера  IMO  для судна,  що  має  право  плавання  пiд  Державним прапором України, власник  судна,  судновласник  або  фрахтувальник  звертається  до Iнспекцiї Головного державного реєстратора флоту (далi - Iнспекцiя ГДРФ) з письмовою заявою та анкетами встановленого зразка (додатки 1  i  2),  розробленими та рекомендованими Регiстром судноплавства Ллойда, вiдповiдно до вимог резолюцiї IMO А.600 (15) .
     3.3. Записи  в анкетах виконуються українською та англiйською мовами. Вiдповiдальнiсть за повноту та точнiсть даних, поданих для отримання iдентифiкацiйного номера IMO, несе особа, яка звернулась за присвоєнням iдентифiкацiйного номера IMO.  До анкети  додаються копiї  документiв,  якi  пiдтверджують достовiрнiсть поданих даних про судно та його власника.
     3.4. Пiсля  перевiрки даних про судно,  зазначених власником,судновласником  або  фрахтувальником,  з  даними,   внесеними   до Державного суднового реєстру України, Iнспекцiя ГДРФ звертається у двотижневий термiн за присвоєнням iдентифiкацiйного номера  IMO  в Мiжнародну морську органiзацiю. Пiсля надходження повiдомлення про присвоєння iдентифiкацiйного номера IMO Iнспекцiя ГДРФ у  5-денний
термiн повiдомляє заявника про таке присвоєння.
     3.5. Номер IMO вноситься в Державний судновий реєстр  України та   судновi   документи   вiдповiдно  до  вимог  Порядку  ведення Державного суднового  реєстру  України  та  Суднової книги України.
     3.6. У  разi  змiни  даних  про судно (змiна  назви судна або власника судна,  адреси власника,  типу та  призначення  судна  та iнших  даних),  якi  вносяться  до анкети iдентифiкацiйного номера IMO,  а також у випадках  постiйного  або  тимчасового  виключення судна  з  Державного  суднового  реєстру  України Iнспекцiя ГДРФ у 5-денний термiн при наявностi  звернення  власника,  судновласника або фрахтувальника сповiщає про це зацiкавленi  мiжнароднi морськi органiзацiї.
     3.7. Заява про присвоєння судну iдентифiкацiйного номера  IMO не приймається в разi:
     - подання заявником недостовiрних даних про судно;
     - якщо судно не має права  плавання  пiд  Державним  прапором України;
     - вiдсутностi  чинних  документiв,  передбачених  статтею  35 Кодексу торговельного  мореплавства  України,  якi  свiдчать про здiйснення класифiкацiйного та конвенцiйного  нагляду за цим судном.
     3.8. Iдентифiкацiйний   номер  IMO,  що  надається  судну,  є постiйним i не змiнюється,  незалежно вiд змiни власника судна  та змiни реєстрацiї судна або iнших обставин.
     У випадку загибелi судна або за  iнших  обставин,  через  якi судно перестало iснувати, його iдентифiкацiйний номер iншому судну не присвоюється.

 Заступник Головного державного
 реєстратора флоту                                      С.В.Майдан
 
 

                                           Додаток 1  до  пункту 3.2
                              Порядку присвоєння iдентифiкацiйного
                                   номера Мiжнародної         морської
                                 органiзацiї суднам, якi мають право
                               плавання   пiд  Державним  прапором
                                                        України

     TO ENABLE  ASSIGNMENT  OF  IMO  NUMBER,  IN  ACCORDANCE  WITH
RESOLUTION A.600(15), PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING DETAILS:

CURRENT SHIP NAME ________________________________________________

FORMER NAME(S) ___________________________________________________

FLAG _________________  PORT OF REGISTRY _________________________

CALL SIGN _____ OFFICIAL NUMBER _____ CLASSIFICATION SOCIETY _____

TONNAGE (69 CONVENTION) --- YES  --- NO  FISHING NUMBER __________
                        ---      ---
GROSS _________________ NET _____________ DEADWEIGHT _____________

LENGHT OVERALL _________________  LENGHT B. P. ___________________

EXTREME BREADTH ________________ MOULDED DEPTH ___________________

MOULDED BREADTH ___________________ DRAUGHT ______________________

DATE OF KEEL LAYING ____ DATE OF LAUNCH ____ DATE OF COMPLETION __

BULDER ____________________________________ HULL N _______________

SHIP TYPE DESCRIPTION ____________________________________________

REGISTERED OWNER & ADDRESS                 MANAGER & ADDRESS
(Including Fax, Telephone & Telex Nos.)

______________________________________    ________________________
______________________________________    ________________________
______________________________________    ________________________
______________________________________    ________________________
______________________________________    ________________________
______________________________________    ________________________

NUMBER OF MAIN ENGINES __________________ ENGINE TYPE ____________

ENGINE MANUFACTURER ______________________________________________

TOTAL BHP _______________       NUMBER OF PROPELLERS _____________

     STAMP
 
 
 
 

                               Додаток 2 до пункту 3.2 Порядку
                               присвоєння iдентифiкацiйного номера
                               Мiжнародної морської органiзацiї
                               суднам, якi мають право плавання
                               пiд Державним прапором України

     ДЛЯ НАДАННЯ   СУДНУ   IДЕНТИФIКАЦIЙНОГО   НОМЕРА   ЗГIДНО   З
РЕЗОЛЮЦIЄЮ А.600(15)  МIЖНАРОДНОЇ  МОРСЬКОЇ  ОРГАНIЗАЦIЇ,  ПРОСИМО
ЗАЗНАЧИТИ ТАКУ IНФОРМАЦIЮ:

СУЧАСНА НАЗВА СУДНА
__________________________________________________________________

ПОПЕРЕДНЯ НАЗВА СУДНА ____________________________________________

ПРАПОР ______________________ ПОРТ ПРИПИСКИ ______________________

ПОЗИВНИЙ ___________________ ОФIЦIЙНИЙ НОМЕР РЕЄСТРАЦIЇ __________

НАЗВА КЛАСИФIКАЦIЙНОГО ТОВАРИСТВА ________________________________

ЗАСТОСУВАННЯ МIЖНАРОДНОЇ
КОНВЕНЦIЇ З ОБМIРУ
СУДЕН 1969 р.     --- ТАК   ---  НI  РИБОЛОВНИЙ НОМЕР ____________
                  ---       ---
ВАЛОВА ____________ ЧИСТА _________________ ДЕДВЕЙТ ______________

НАИБIЛЬША ДОВЖИНА __________ ДОВЖИНА МIЖ ПЕРПЕНДИКУЛЯРАМИ ________

НАЙБIЛЬША ШИРИНА ________________________ ОСАДКА _________________

ВИСОТА БОРТУ _______________ ШИРИНА ПО МIДЕЛЬ-ШПАНГОУТУ __________

ДАТА ЗАКЛАДЕННЯ КIЛЯ ______ ДАТА СПУСКУ ______ ДАТА ПОБУДОВИ _____

БУДIВНИК СУДНА ________________________ БУДIВЕЛЬНИЙ N ____________

ТИП СУДНА ________________________________________________________

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ВЛАСНИК СУДНА         ФРАХТУВАЛЬНИК СУДНА ЗА
(назва, адреса, факс, телефон,           БЕРБОУТ-ЧАРТЕРОМ
телекс)                         (назва, адреса, факс, телефон,
                                             телекс)

_______________________________   ________________________________
_______________________________   ________________________________
_______________________________   ________________________________
_______________________________   ________________________________
_______________________________   ________________________________

КIЛЬКIСТЬ ГОЛОВНИХ ДВИГУНIВ ______________ ТИП ДВИГУНIВ __________

ВИРОБНИК ДВИГУНIВ ________________________________________________

ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНIСТЬ _________________ КIЛЬКIСТЬ ГВИНТIВ __________

______________
     Примiтка. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть заявлених  даних, а   також   за   наслiдки,  якi  можуть  виникнути  через  надання недостовiрних  даних,  несе власник  або  фрахтувальник  судна  за бербоут-чартером.