Міністерство транспорту України

НАКАЗ

 N 271 вiд 07.07.98  м.Київ

                Зареєстровано в Мiнiстерствi
                                       юстицiї України
                                                  22 липня 1998 р.
                                                  за N 472/2912


Про впровадження Глобальної морської системи  зв'язку
пiд час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства
 

     З   метою   виконання  мiжнародних  зобов'язань  України,  що випливають  з  Конвенцiї  про  охорону  людського  життя на морi - СОЛАС-74,  вимог  Мiжнародної  морської органiзацiї (IМО) стосовно впровадження  Глобальної  морської  системи зв'язку пiд час лиха i для  забезпечення безпеки мореплавства (ГМЗЛБ), що стосуються усiх установ   i   пiдприємств,   незалежно   вiд  форм  власностi,  що здiйснюють  судноплавну  дiяльнiсть,  згiдно  з обов'язками, що їх покладено    на    Мiнтранс    України    Кодексом   торговельного мореплавства, а  також з функцiями з забезпечення безпеки  мореплавства,  визначеними  у  Положеннях  про   Мiнтранс України  i  Державний департамент морського i рiчкового транспорту України (Укрморрiчфлот), Н А К А З У Ю:

     1. З  урахуванням   територiального   розташування   об'єктiв рятувально-координацiйних  центрiв  (РКЦ)  i  перспектив  розвитку мережi  дуже  коротких  хвиль  (ДКХ)  i   промiжних   хвиль   (ПХ) радiостанцiй  морської  рухомої  служби  України,  що забезпечують радiослужби  у  ГМЗЛБ,  затвердити  наступнi  етапи   впровадження комплексної регiональної пiдсистеми:
     - 1  етап  -  будiвництво   радiостанцiй   для   забезпечення морського  району  А1  у  пiвнiчно-захiдному районi Чорного моря з розташуванням РКЦ у м.Одесi;
     - 2  етап  -  уведення  в  дiю  пiдцентрiв  РКЦ  у  м.Ялтi  i м.Марiуполi.  Будiвництво  радiостанцiй  для забезпечення морських районiв А1 i А2 у Автономнiй Республiцi Крим;
     - 3 етап -  будiвництво  додаткових  станцiй  району  А1,  що охоплюють   Каркинiтську   затоку  i  деякi  дiлянки  українського узбережжя  Азовського  моря,  з  подальшим  розгалуженням   мережi радiостанцiй iз цифровим вибiрковим викликом (ЦВВ).
     2. Призначити Державне пiдприємство морських  телекомунiкацiй України  (ДП  "МОРКОМ")  провiдною  установою з питань органiзацiї впровадження i подальшої експлуатацiї ГМЗЛБ.
     Установити, що до компетенцiї ДП "МОРКОМ" входять:
     -  органiзацiя проектування берегових об'єктiв ГМЗЛБ, а також експлуатацiї та забезпечення пiдтримки робочого стану системи;
     - пiдготовка вiдповiдних  документiв  у  стосунках  з  IМО  з усього  кола  питань  стосовно  ГМЗЛБ  та  взаємодiя  з  подiбними органiзацiями iнших держав;
     - визначення  перелiку схвалених типiв суднового устаткування ГМЗЛБ;
     - контроль   за  проектуванням,  будiвництвом,  експлуатацiєю об'єктiв  ГМЗЛБ,  пiдготовка  проектiв   необхiдних   мiжвiдомчих, мiждержавних i мiжнародних документiв;
     - органiзацiя проведення сертифiкацiї i подальший контроль за рiвнем технiчної експлуатацiї учбово-тренувальних центрiв ГМЗЛБ;
     - органiзацiйно-методичне керiвництво комiсiєю Укрморрiчфлоту з  перевiрки  знань  та  навикiв  суднових  фахiвцiв  з  роботи на устаткуваннi ГМЗЛБ.
     Надання   зазначених   послуг  ДП  "МОРКОМ"  здiйснюється  на договiрних засадах.
     3. Державному департаменту морського i  рiчкового  транспорту (Укрморрiчфлоту) (Севрюков В.В.):
     3.1. Створення мережi РКЦ i берегових  радiостанцiй  морської рухомої   служби   супроводити   впровадженням   вiдомчої   мережi берегового зв'язку,  що охоплює  морськi  порти  України  та  iншi пiдприємства  зацiкавлених  галузей.  Завершення  створення  такої системи з  достатнiми  потужностями  вiднести  на  наступнi  етапи розвитку.
     3.2. З метою пiдтримання  робочого  стану  берегової  системи використовувати  її  в  звичайний  час як систему для забезпечення потреб суден у загальному зв'язку,  з комутацiєю каналiв "судно  - берегова  радiостанцiя - береговий абонент" i "береговий абонент - берегова радiостанцiя - судно".
     3.3. У мiсячний термiн укласти угоду з ДП "МОРКОМ" з розробки технiчних вимог  для  побудови  в  Українi  регiональної  морської системи ГМЗЛБ,  iнтегрованої у свiтову, а також з надання послуг i контролю  за   виконанням   угод   Мiнтрансу,   Укрморрiчфлоту   з науково-дослiдними, проектними установами, органiзацiями-власниками    засобiв    берегового    радiозв'язку, навiгацiйної  та метеорологiчної iнформацiї,  якi виконують роботи зi створення i функцiонування ГМЗЛБ.
     3.4. Забезпечувати  своєчасне iнформування IМО щодо виконання вiдповiдних вимог з питань впровадження ГМЗЛБ.
     3.5. У  мiсячний  термiн  iз  залученням  зацiкавлених сторiн визначити перелiк схвалених типiв устаткування, сумiснiсть засобiв зв'язку  морських  суден,  авiацiї  i кораблiв ВМФ при рятувальних операцiях, визначити робочi мови.

     4. Фiнансування   проектних   робiт,   будiвництво   об'єктiв здiйснювати за рахунок коштiв iнновацiйного фонду,  спрямованих на створення ГМЗЛБ,  iнших джерел,  а також  за  рахунок  тих  коштiв портiв,   якi  повиннi  спрямовуватись  на  виконання  зобов'язань України  з  забезпечення  безпеки  мореплавства  у  територiальних водах,   дольове  фiнансування  зацiкавлених  пiдприємств  галузi, кредитiв банкiв, внутрiшнiх i зовнiшнiх iнвестицiй.
     5. Начальникам   портiв,  керiвникам  судноплавних  компанiй, iнших зацiкавлених установ - в обов'язковому порядку погоджувати з ДП  "МОРКОМ"  проекти,  структуру та типи обладнання зв'язку,  якi плануються для встановлення на березi  i  використовують  цифровий вибiрковий виклик.
     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра  -  Голову  державного департаменту морського i рiчкового транспорту України Севрюкова В.В.
 

 Перший заступник Мiнiстра                          Л.М.Костюченко