Міністерство транспорту України

НАКАЗ

   N 260 вiд 17.05.99   м.Київ

Зареєстровано в Мiнiстерствi
                                         юстицiї України
                                                    17 червня 1999 р.
                                                    за N 386/3679
Про затвердження Порядку укладання договорiв страхування
морських суден, що перебувають у  державнiй  власностi i
передаються судновласниками у фрахт, оренду, лiзинг
 

     З метою впорядкування страхової дiяльностi у галузi морського транспорту та збiльшення надходжень до Державного бюджету  України
та  вiдповiдно  до  статтi  242 Кодексу торговельного мореплавства України,  Закону України "Про оренду  державного  та комунального майна" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 квiтня 1998 року N 561 "Про  порядок утворення  та  державної  реєстрацiї Авiацiйного страхового бюро i Морського страхового бюро", Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   Порядок   укладання   договорiв   страхування морських суден, що перебувають у державнiй власностi i передаються
судновласниками у фрахт, оренду, лiзинг (додається).
     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра транспорту А.Ф.Демиденка.

 Мiнiстр                                             I.П.Данькевич


                                              Затверджено
                                     Наказ Мiнiстерства транспорту
                                     України 17.05.99 N 260

Порядок
укладання договорiв страхування морських суден, що
перебувають у державнiй власностi i передаються
судновласниками у фрахт, оренду, лiзинг

     1. Цей Порядок визначає умови укладання договорiв страхування морських  суден   державної   форми   власностi,   пiдпорядкованих
Мiнiстерству транспорту України,  що передаються у фрахт,  оренду, лiзинг.
     Пiдприємства укладають  договори  морського  страхування  при координацiї Морського  страхового  бюро  (далi  -  МСБ)  згiдно  з
вимогами  постанови  Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.04.98 N 561 "Про  порядок  утворення  та  державної  реєстрацiї Авiацiйного страхового бюро i Морського страхового бюро".
     2. Страховi термiни,  що використовуються  у  цьому  Порядку, визначенi Законом України "Про страхування".
     3. Страхувальниками є судновласники,  що  передають  судна  у фрахт, оренду, або експлуатують їх на умовах лiзингу. Страховиками є українськi страховi компанiї - члени МСБ.
     4. Страхувальник  повинен  укласти договiр страхування судна, що перебуває у фрахтi, в орендi або лiзингу, на таких умовах:
     - усi страховi полiси заповнюються на iм'я судновласника;
     - страхування має забезпечити  як  мiнiмум  покриття  ризикiв повної загибелi судна;
     - при наявностi кредитора-заставодержателя у полiсах  повинна бути  передбачена можливiсть виплати йому страхового вiдшкодування
при втратi предмета застави (загибелi судна);
     - страхова   сума  не  повинна  бути  меншою,  нiж  балансова вартiсть судна.
     При переданнi судна в оренду орендодавець повинен передбачити у договорi оренди вимогу  про  страхування  судна  орендатором  на
користь орендодавця, згiдно з вимогами та умовами цього Порядку.
     При переданнi судна у фрахт,  оренду або  лiзинг  нерезиденту витрати  судновласника  на  страхування  можуть  враховуватися при
нарахуваннi фрахтової ставки, орендної чи лiзингової плати.
     5. Договiр  страхування  укладається  на  пiдставi  письмової заяви страхувальника,  в якiй визначаються  вiдомостi  про  об'єкт
страхування, копiя якої одночасно направляється до МСБ.
     6. При укладаннi договору страхування страхувальник може  сам  обирати страховика або звернутися до МСБ, яке в цьому випадку може
виконувати  роль  представника  (агента)   страхувальника   шляхом органiзацiї спiвстрахування та перестрахування.
     7. У  разi  самостiйного  обрання  страховика,  при укладаннi кожного договору страхування,  страхувальник повинен отримати  вiд
страховика пiдтвердження МСБ щодо:
     7.1) членства цього страховика у МСБ;
     7.2) нормативного  та  фактичного  запасiв  платоспроможностi страховика на звiтну дату згiдно з даними Укрстрахнагляду;
     7.3) розмiру  страхової суми за окремим об'єктом страхування, у випадку  перевищення  якої,  згiдно  з  вимогами  законодавства,
страховик  повинен укласти договiр перестрахування,  з урахуванням платоспроможностi страховика.
     8. Якщо страховик,  визначений з врахуванням  пп.7.2  та  7.3 цього   Порядку,   не   може   самостiйно   утримувати  ризик,  то
страхувальник повинен вимагати вiд страховика  або  перестрахувати вiдповiдальнiсть  за  об'єктом  страхування  у  перестраховикiв  -
членiв МСБ,  або укласти договiр спiвстрахування, за узгодженням з МСБ.
     З цiєю  метою  страховик  повинен  звернутися  до  МСБ, яке пропонує   страховику   перелiк  страховикiв  -  членiв  МСБ,  для
перестрахування у них частини ризикiв або для укладання  договорiв спiвстрахування.
     Перелiк погоджених з МСБ перестраховикiв або  спiвстраховикiв страховик    подає   страхувальниковi   при   укладаннi   договору
страхування.
     МСБ при складаннi  перелiку  повинен  забезпечити оптимальне використання можливостей нацiонального страхового ринку.
     Якщо страховий  ризик  не  може бути повнiстю розташований на українському  страховому  ринку  серед  членiв  МСБ,  то   частина
страхового  ризику,  яка  залишилась,  може  бути перестрахована у нерезидентiв.
     9. Взаємовiдносини   щодо   виконання   договору  страхування регулюються  страхувальником  i  страховиком-лiдером  ("лiдируючим
страховиком")   згiдно   з  умовами  договору  спiвстрахування  iз залученням, у разi потреби, МСБ як консультанта-експерта.
     10. Страхувальник,   протягом   п'яти   робочих   днiв  пiсля укладання  договору  страхування,  повинен  надати   в   МСБ   для
реєстрацiї   вiдомостi   щодо   страховика   (спiвстраховикiв  або перестраховикiв),  об'єкта страхування,  страхової суми та розмiру
страхових платежiв за цим договором страхування.
     11. Страхувальник повинен,  шляхом внесення умов  страхування до   договору  фрахтування  (оренди,  лiзингу)  судна,  ознайомити
фрахтувальника (орендаря,  лiзингоотримувача) з суттєвими  умовами договору страхування,  якi можуть призвести до несплати страхового
вiдшкодування.

                            Начальник Головного управлiння
                            тарифного i страхового регулювання
                            на транспортi                                                                      С.П.Щербина