Міністерство транспорту України

НАКАЗ

N 19 вiд 16.01.2001


Про розподiл обов'язкiв мiж Мiнiстром
транспорту i його заступниками
 

     З метою   забезпечення   бiльш   ефективного   функцiонування транспортнодорожнього  комплексу  України  вiдповiдно  до Указiв Президента України  вiд  15.12.99  р.  N  1572/99 "Про систему центральних  органiв  виконавчої   влади",   22.07.98   р. N 810/98  [810/98]  "Про  заходи  щодо  впровадження Концепцiї адмiнiстративної реформи в  Українi",  11.02.2000  р.  N  207/2000 "Про  вдосконалення  дiяльностi  державних органiв, роботи   державних   службовцiв   та    пiдвищення    ефективностi використання бюджетних   коштiв",   14.04.2000   р.   N   599/2000 "Про Стратегiю реформування системи державної  служби в Українi" Н А К А З У Ю:

     1. Встановити  такий  розподiл   обов'язкiв   мiж   Мiнiстром транспорту i його заступниками:

                    Мiнiстр - Костюченко Л.М.

     Здiйснює управлiння  роботою транспортно-дорожнього комплексу України.
     Забезпечує впровадження   проголошеного  Президентом  України курсу соцiально-економiчних реформ в Українi,  Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України [550-2000-п]  з  питань  реалiзацiї державної полiтики становлення та розвитку транспортного комплексу
України  для   забезпечення   потреб   населення   i   суспiльного виробництва у перевезеннях.
     Виробляє та  впроваджує  стратегiю розвитку та функцiонування транспортно-дорожнього комплексу.
     Координує дiяльнiсть iнших органiв виконавчої влади з питань, вiднесених до компетенцiї Мiнiстерства транспорту України.
     Проводить роботу   з   формування   i   реалiзацiї  кадрового забезпечення транспортно-дорожнього комплексу.
     Здiйснює керiвництво   взаємодiєю   Мiнiстерства,   Державних департаментiв транспорту, Укрзалiзницi, Укравтодору, Укрзалiзпрому
з  адмiнiстрацiєю Президента України,  Кабiнетом Мiнiстрiв України та iншими центральними органами виконавчої влади.
     Контролює роботу  заступникiв Мiнiстра,  керiвникiв Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, Управлiння кадрової
полiтики   та   державної   служби,  Першого  вiддiлу,  управлiння контрольно-ревiзiйної роботи та профiлактики правопорушень.

             Перший заступник Мiнiстра - Цибенко В.Г.

     Забезпечує виконання функцiй з  органiзацiї  та  впровадження рiшень   Мiнiстра,  прийнятих  у  межах  законодавства,  прийняття
управлiнських  рiшень   щодо   завдань,   покладених   на   апарат Мiнiстерства.
     Органiзовує роботу  та  керує   дiяльнiстю   всього   апарату Мiнiстерства.
     Органiзовує роботу  по  своєчасному  виконанню   структурними пiдроздiлами   апарату   Мiнiстерства   законiв  України,  указiв,
розпоряджень та доручень Президента  України,  постанов  Верховної Ради  України  i  Кабiнету  Мiнiстрiв України,  його розпоряджень,
наказiв Мiнiстра,  постанов i рiшень Колегiї Мiнiстерства та iнших розпоряджень.
     Забезпечує розробку та реалiзацiю заходiв щодо взаємодiї всiх видiв транспорту та координацiю їх дiяльностi.
     Органiзовує формування i реалiзацiю державної  полiтики  щодо створення на територiї України мiжнародних транспортних коридорiв,
входження  транспортного  комплексу  України  до  європейської  та свiтової  транспортної  системи,  здiйснює  заходи  з впровадження
гнучкої  єдиної  тарифної  полiтики  з  метою  збiльшення  обсягiв перевезень, зокрема транзитних.
     Органiзовує роботу  по  матерiально-технiчному   забезпеченню апарату  Мiнiстерства  та  його  автотранспортному обслуговуванню,
створенню необхiдних умов працi працiвникiв апарату.
     Забезпечує керiвництво  мобiлiзацiйною готовнiстю i цивiльною обороною.
     Контролює роботу     керiвникiв    Державного    департаменту автомобiльного транспорту  Державної  корпорацiї  по  будiвництву,
ремонту  та утриманню автомобiльних дорiг в частинi виконання ними законiв України,  указiв Президента  України,  постанов  Верховної
Ради  України,  рiшень  Уряду  України,  наказiв Мiнiстра,  рiшень Колегiї Мiнiстерства та iнших нормативних актiв.
     Курирує та   контролює   роботу   Департаменту   транспортної полiтики, Управлiння справами, Спецiального вiддiлу

               Заступник Мiнiстра - Демиденко А.Ф.

     Здiйснює реалiзацiю  функцiй,  пов'язаних   зi   стратегiчним розвитком галузi.
     Забезпечує розробку  оптимальних  параметрiв   функцiонування транспортної  системи  в  межах  визначених  обсягiв фiнансових та
матерiальних ресурсiв,  маючи на  метi  повне  задоволення  потреб народного  господарства  у  перевезеннях  вантажiв  та  пiдвищення
якостi обслуговування пасажирiв.
     Органiзовує розробку  та формування проекту бюджету галузi та забезпечує контроль за його виконанням.
     Систематично контролює стан розрахункiв з бюджетом, Пенсiйним фондом та виплати заробiтної плати.
     Координує роботу   в   системi   Мiнiстерства   по  створенню нормативно-правової  бази  з  економiчних  питань  та   соцiальної
полiтики.
     Забезпечує формування  i   реалiзацiю   єдиної   економiчної, фiнансової, соцiальної та iнвестицiйної полiтики на транспортi i у
дорожньому господарствi.
     Формує головнi   напрямки   галузевої   полiтики   з   питань реформування  власностi  та   ринкових   перетворень,   забезпечує
створення  рiвних  умов  для  розвитку  господарської дiяльностi у транспортно-дорожньому комплексi України.
     Забезпечує контроль за використанням державного майна.
     Очолює та керує Фiнансово-економiчною радою  Мiнiстерства  та Галузевою  комiсiєю  з  питань  контролю  за  своєчаснiстю виплати
заробiтної плати, виконанням зобов'язань перед Державним бюджетом, Пенсiйним фондом.
     Контролює роботу    керiвника     Державного     департаменту авiацiйного  транспорту  України  в  частинi виконання ним законiв
України,  указiв  Президента  України,  постанов  Верховної   Ради України,  рiшень Уряду України,  наказiв Мiнiстра,  рiшень Колегiї
Мiнiстерства та iнших нормативних актiв.
     Курирує та   контролює   роботу   Департаменту  стратегiчного розвитку, Управлiння    бухгалтерського    облiку,    бюджетного
фiнансування i звiтностi.

                Заступник Мiнiстра - Севрюков В.В.

     Органiзовує роботу  щодо  визначення  напрямкiв та параметрiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi транспортно-дорожнього комплексу.
     Забезпечує участь  Мiнiстерства  у пiдготовцi у встановленому порядку мiжнародних договорiв (угод),  а також зовнiшнiх  зв'язкiв
та спiвробiтництвi з iноземними країнами.
     Органiзовує пiдготовку нормативних актiв з питань  дiяльностi транспортно-дорожнього комплексу.
     Вносить пропозицiї  щодо  вдосконалення  законодавства та у встановленому  порядку  органiзує їх внесення на розгляд Верховної
Ради України.
     Забезпечує взаємодiю  Мiнiстерства з Верховною Радою України, приймає  участь  у  роботi  Комiтетiв  Верховної   Ради   України,
координує роботу з мiсцевими органами державної виконавчої влади i органами мiсцевого самоврядування.
     Органiзовує роботу по здiйсненню вiдомчого контролю,  ревiзiй та  перевiрок   фiнансово-господарської   дiяльностi   пiдприємств
транспортно-дорожнього  комплексу,  профiлактицi  правопорушень  i злочинiв у галузi,  забезпечує ефективну взаємодiю з  вiдповiдними
службами   Державних   департаментiв   транспорту,   Укрзалiзницi, Укрзалiзпрому,       Укравтодору,        органами        державної
контрольно-ревiзiйної служби.
     Контролює роботу керiвника державного департаменту  морського i  рiчкового  транспорту  України  в частинi виконання ним законiв
України,  указiв  Президента  України,  постанов  Верховної   Ради України,  рiшень Уряду України,  наказiв Мiнiстра,  рiшень Колегiї
Мiнiстерства та iнших нормативних актiв.
     Курирує та контролює роботу Департаменту нормативно-правового забезпечення, Управлiння зовнiшнiх зв'язкiв.

                 Заступник Мiнiстра - Момот О.I.

     Органiзовує розробку i  реалiзацiю  заходiв  по  забезпеченню безаварiйної   роботи   транспорту,   виявленню   причин  та  умов
виникнення аварiй.
     Органiзовує та  координує  роботу  щодо  здiйснення заходiв з безпеки, охорони працi та пожежної безпеки, технiчної експлуатацiї
рухомого складу, страхового регулювання.
     Органiзовує роботу по лiквiдацiї наслiдкiв стихiйних явищ  та надзвичайних ситуацiй.
     Забезпечує впровадження єдиної науково-технiчної  полiтики  в галузi транспортно-дорожнього комплексу.
     Органiзовує розробку  науково-технiчних  програм  галузi   та здiйснює контроль за їх впровадженням.
     Координує розробку  та  контроль  за  реалiзацiєю   державних програм розвитку транспортно-дорожнього комплексу України.
     Органiзовує розробку  заходiв   по   розвитку   промисловостi галузi,    її    перепрофiлюванню   i   спецiалiзацiї,   виконанню
мiждержавних угод у сферi виробництва i постачання.
     Контролює роботу   з   сертифiкацiї   транспортних   засобiв, експлуатацiйних матерiалiв i устаткування.
     Оцiнює стан    та    органiзовує    розробку   заходiв   щодо функцiонування та подальшого розвитку транспортної iнфраструктури.
     Забезпечує розробку  заходiв  з рацiонального використання та зменшення споживання енергоресурсiв.
     Вживає заходи   до  зменшення  шкiдливого  впливу  дiяльностi транспорту  на  навколишнє  природне  середовище   та   забезпечує
екологiчну безпеку на транспортi.
     Контролює роботу керiвника Українського об'єднання  державних промислових  пiдприємств  залiзничного транспорту "Укрзалiзпром" в
частинi виконання ним законiв України,  указiв Президента України, постанов  Верховної  Ради України,  рiшень Уряду України,  наказiв
Мiнiстра, рiшень Колегiї Мiнiстерства та iнших нормативних актiв.
     Курирує та  контролює  роботу Департаменту безпеки транспорту та технiчної полiтики.
     2. Установити    таку    взаємодiю   на   перiод   вiдпусток, захворювання та перебування у вiдрядженнi:
     Костюченко Л.М. - Цибенко В.Г.
     Цибенко В.Г. - Демиденко А.Ф.
     Демиденко А.Ф. - Севрюков В.В.
     Севрюков В.В. - Момот О.I.
     3. Керiвникам департаментiв, управлiнь i самостiйних вiддiлiв центрального  апарату   Мiнiстерства,   Державних   департаментiв,
Укрзалiзницi, Укравтодору, Укрзалiзпрому, об'єднань i пiдприємств, установ та органiзацiй при вирiшеннi питань виробничої  дiяльностi
i   розвитку   галузi  дотримуватись  порядку,  встановленого  цим наказом.
     Проекти законiв України,  указiв Президента України, постанов i   розпоряджень   Кабiнету    Мiнiстрiв    України    та    iнших
нормативно-правових   актiв,  наказiв  Мiнiстерства  подаються  на розгляд  за  обов'язковим  попереднiм   погодженням   заступниками
Мiнiстра,    якi    контролюють    роботу   керiвникiв   Державних департаментiв,   Укрзалiзницi,   Укравтодору,   Укрзалiзпрому   та
вiдповiдних пiдроздiлiв апарату Мiнiстерства.
     4. Наказ Мiнiстерства  транспорту  вiд  21.02.2000  р.  N  64  вважати таким, що втратив силу.