КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

                                 П О С Т А Н О В А
          
                               вiд 8 червня 1998 р. N 814
                                       Київ

          Про вдосконалення технiчного, класифiкацiйного
              i судноплавного  нагляду на морському
                      i рiчковому транспортi

          ( Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ
            N 461 ( 461-99-п ) вiд 25.03.99 )

     З метою здiйснення ефективного технiчного, класифiкацiйного i
судноплавного нагляду за суднами морського i рiчкового  флоту,  що
плавають пiд Державним Прапором України, Кабiнет Мiнiстрiв України
п о с т а н о в л я є:

     1. Утворити класифiкацiйне товариство  Регiстр  судноплавства
України на базi Української державної iнспекцiї Регiстру i безпеки
судноплавства   (Держфлотнагляду)   та    Українського    Регiстру
судноплавства, що лiквiдуються.

     2. Затвердити Положення про Регiстр судноплавства України, що
додається.

     3. Визнати правонаступниками Держфлотнагляду та  Українського
Регiстру  судноплавства:  з  питань  технiчного  нагляду - Регiстр
судноплавства  України,   з   питань   судноплавного   нагляду   -
Держфлотiнспекцiю.  (  Пункт  3  iз  змiнами,  внесеними  згiдно з
Постановою КМ N 461 ( 461-99-п ) вiд 25.03.99 )

     4. Встановити,  що повноваження,  передбаченi статтями 3, 10,
22 i 38 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) з
питань технiчного i класифiкацiйного  нагляду,  Кабiнет  Мiнiстрiв
України,  Мiнiстерство  транспорту,  Державний  комiтет з фiзичної
культури  i  спорту,  Державний   комiтет   рибного   господарства
реалiзують переважно через Регiстр судноплавства України.

     5.  Покласти  на Держфлотiнспекцiю функцiї щодо судноплавного
нагляду   за   рiчковими   суднами  i  безпекою  судноплавства  на
внутрiшнiх  водних  шляхах,  якi  ранiше  виконувалися Українською
державною iнспекцiєю Регiстру та безпеки судноплавства, крiм суден
Державного  комiтету  рибного  господарства. ( Пункт 5 iз змiнами,
внесеними згiдно з Постановою КМ N 461 ( 461-99-п ) вiд 25.03.99 )

     6. Мiнiстерству транспорту в 2-мiсячний термiн:

     внести за погодженням iз заiнтересованими  мiнiстерствами  та
iншими  центральними  органами виконавчої влади змiни до Положення
про  Головморiнспекцiю   Державного   департаменту   морського   i
рiчкового транспорту, що випливають з цiєї постанови;

     розробити структуру   судноплавного   нагляду  на  внутрiшнiх
водних шляхах з урахуванням  максимального  використання  фахiвцiв
Держфлотнагляду, що вивiльняються.

     7. Внести   до  пункту  1  розпорядження  Кабiнету  Мiнiстрiв
України вiд 6 березня 1996 р. N 172 ( 172-96-р ) такi змiни:

     абзац другий викласти у такiй редакцiї:

     "Регiстр судноплавства України";

     абзац третiй виключити.

     8. Визнати  такою,  що  втратила  чиннiсть,  постанову   Ради
Мiнiстрiв  УРСР  вiд  29  квiтня  1991  р.  N  100  "Про створення
Української державної iнспекцiї Регiстру та безпеки судноплавства"
(ЗП УРСР, 1991 р., N 5, ст. 38).
 

     Прем'єр-мiнiстр України                  В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Iнд.34
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
                                   вiд 8 червня 1998 р. N 814

                            ПОЛОЖЕННЯ
                про Регiстр судноплавства України
 

     1. Регiстр   судноплавства   України   (далi   -  Регiстр)  є
нацiональним класифiкацiйним товариством,  яке здiйснює  технiчний
нагляд  i  проводить класифiкацiю морських i рiчкових торгiвельних
суден вiдповiдно до статтi 22 Кодексу  торговельного  мореплавства
України (  176/95-ВР  )  i  статей  26  i  29  Закону України "Про
транспорт" ( 232/94-ВР ).

     Регiстр здiйснює   в   межах   своєї  компетенцiї  нагляд  за
виконанням вимог мiжнародних конвенцiй,  угод i договорiв,  в яких
бере участь Україна.

     2. Регiстр  заснований  на  державнiй власностi,  належить до
сфери  управлiння  Мiнтрансу   та   дiє   на   правах   державного
пiдприємства на засадах господарського розрахунку.

     3. Регiстр керується у своїй дiяльностi чинним законодавством
України,  мiжнародними та iншими нормативними актами, що регулюють
дiяльнiсть таких органiв, а також цим Положенням.

     4. До  складу  Регiстру  входять  головне управлiння з мiсцем
розташування в м.Києвi та територiальнi структурнi пiдроздiли.

     5. Регiстр  є  юридичною  особою,  має  самостiйний   баланс,
розрахунковий  та  iншi  рахунки  в  установах банкiв,  печатку iз
зображенням Державного Герба України i своїм найменуванням.

     6. Головними завданнями Регiстру є:

     класифiкацiя морських i рiчкових суден;

     класифiкацiя внутрiшнiх водних басейнiв за  умовами  плавання
суден,  встановлення  межi  районiв  та  умов  морського  плавання
пiднаглядних суден;

     розроблення та затвердження правил  i  технiчних  вимог  щодо
забезпечення виконання умов безпеки плавання суден,  охорони життя
i здоров'я пасажирiв,  суднових екiпажiв,  збереження вантажiв, що
перевозяться, екологiчної безпеки суден;

     технiчний нагляд  за  виконанням  правил  i  технiчних  вимог
пiдприємствами,  органiзацiями та особами,  якi проектують, ведуть
будiвництво  та  роботи з переобладнання,  модернiзацiї,  ремонту,
експлуатацiї суден,  суднових механiзмiв, пристроїв та обладнання,
а також з виготовлення матерiалiв i виробiв для суден.

     7. Класифiкацiї  та  технiчному  нагляду  Регiстру пiдлягають
морськi судна,  судна  внутрiшнього  i  змiшаного  (рiка  -  море)
плавання незалежно вiд форм власностi та вiдомчої належностi:

     самохiднi судна   -   незалежно   вiд   потужностi   головних
механiзмiв;

     несамохiднi судна i плавучi засоби спецiального призначення -
незалежно вiд валової мiсткостi;

     паруснi i парусно-моторнi судна.

     Вiйськовi судна  та  судна  Держкомрибгоспу  (самохiднi  -  з
головними двигунами потужнiстю  менш  як  55  кВт,  несамохiднi  -
валовою  мiсткiстю менш як 80 регiстрових тонн,  а також спортивнi
судна) технiчному нагляду Регiстру не пiдлягають.

     8. Регiстр згiдно  з  укладеними  з  судновласниками  угодами
виконує такi функцiї:

     погодження проектно-технiчної документацiї i технiчний нагляд
за будiвництвом, переобладнанням, модернiзацiєю та ремонтом суден,
суднових механiзмiв, обладнання, пристроїв, холодильних установок,
контейнерiв,  випробуванням та виготовленням виробiв i  матерiалiв
суднового постачання тощо з оформленням вiдповiдних документiв;

     технiчний нагляд   за   суднами,  що  експлуатуються,  шляхом
проведення  перiодичних  i   позачергових   оглядiв,   та   видача
документiв про придатнiсть суден до плавання;

     технiчний нагляд за екологiчною безпекою суден;

     технiчний нагляд    за    iншими   об'єктами   та   процесами
промисловостi i транспорту за дорученням Мiнтрансу;

     ведення облiку  пiднаглядних  суден  з  веденням  Регiстрової
книги;

     погодження проектiв    стандартiв,    керiвних    документiв,
технiчних умов та iнших нормативних документiв iз  суднобудування,
судноремонту та технiчної експлуатацiї флоту;

     експертиза технiчного  стану  суден та iнших об'єктiв нагляду
згiдно з нормативними документами;

     iншi послуги iз класифiкацiї та сертифiкацiї систем якостi  i
виробiв  промисловостi  України,  а також закордонних виробiв,  за
погодженням з Держстандартом та вiдповiдно  до  вимог  Української
державної системи сертифiкацiї продукцiї (УкрСЕПРО);

     видання iнструкцiй,    iнформацiйних    та    роз'яснювальних
матерiалiв з  питань  технiчного  нагляду,  обмiрювання  i  облiку
суден, суднобудування i судноплавства;

     у межах  своєї  компетенцiї  видає  на судна,  якi здiйснюють
закордоннi рейси, свiдоцтва, передбаченi мiжнародними договорами з
питань торгiвельного мореплавства.

     9. Регiстр  для  виконання  покладених  на  нього завдань має
право:

     1) вимагати вiд адмiнiстрацiї суден,  пiдприємств  i  установ
подання   вiдомостей   i  документiв,  а  також  iншої  необхiдної
iнформацiї;

     2) визначати номенклатуру пiднаглядних матерiалiв, виробiв та
обладнання;

     3) припиняти роботи на тих суднах i об'єктах,  що будуються i
ремонтуються пiд його наглядом,  забороняти їх експлуатацiю у разi
порушення  встановлених правил i вимог,  забруднення навколишнього
природного середовища;

     4) приймати на пiдставi вiдповiдних обгрунтувань (розрахунки,
результати  дослiджень,  досвiд  експлуатацiї  та  iншi матерiали)
рiшення,  не   регламентованi   правилами   Регiстру,   за   умови
забезпечення необхiдного рiвня безпеки;

     5) взаємодiяти в установленому порядку з питань,  що належать
до компетенцiї Регiстру,  з мiжнародними органiзацiями, iноземними
установами,  фiрмами  та  їх представниками,  а також з iноземними
громадянами;

     6) провадити зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть i здiйснювати  на
зовнiшньоторгiвельному  ринку  комерцiйнi  операцiї,  пов'язанi iз
забезпеченням  дiяльностi  Регiстру,  згiдно  з  вимогами  чинного
законодавства;

     7) засновувати  фiлiали,  представництва,  вiддiлення та iншi
вiдособленi   пiдроздiли   (з   правом   вiдкриття   поточних    i
розрахункових  рахункiв в Українi та за її межами) i затверджувати
положення про них,  розробляти тарифи  на  оплату  робiт,  що  ним
виконуються;

     8) встановлювати форми документiв,  клейм,  печаток i штампiв
Регiстру вiдповiдно до законодавства;

     9) укладати в установленому порядку як в Українi,  так  i  за
кордоном, угоди, що випливають з його статутної дiяльностi, в тому
числi   здiйснювати   кредитнi   та    банкiвськi    операцiї    з
пiдприємствами,  органiзацiями,  установами,  фiрмами  та окремими
особами;

     10) представляти  iнтереси  України  в  Мiжнароднiй  морськiй
органiзацiї (IМО), Мiжнароднiй асоцiацiї класифiкацiйних товариств
(МАКТ)  та  iнших  органiзацiях,  дiяльнiсть  яких   пов'язана   з
класифiкацiєю  суден  та  плавучих споруд i наглядом за виконанням
мiжнародних конвенцiй;

     11) брати участь у розробленнi науково-технiчних проектiв для
розв'язання  найважливiших  проблем розвитку морського i рiчкового
транспорту,  в  проведеннi  науково-дослiдних  робiт;   утворювати
мiжвiдомчу    науково-технiчну    раду    за    участю    фахiвцiв
заiнтересованих   мiнiстерств   та   iнших   центральних   органiв
виконавчої влади,  основних судновласникiв,  наукових та проектних
органiзацiй, суднобудiвних i судноремонтних пiдприємств;

     12) утворювати  незалежнi   постiйно   дiючi   квалiфiкацiйнi
комiсiї  з  пiдготовки,  перепiдготовки,  пiдвищення квалiфiкацiї,
сертифiкацiї    та    дипломування    фахiвцiв    галузi     (крiм
Держкомрибгоспу,  Держкомспорту)  вiдповiдно  до вимог Мiжнародної
конвенцiї ПДМНВ-78/95 i Мiжнародного кодексу ПДМНВ-95;

     13) укладати  угоди  з  визнаними  у  свiтi  класифiкацiйними
товариствами   про  спiвпрацю  та  узгодження  вимог  нацiональних
класифiкацiйних товариств щодо забезпечення безпеки мореплавства;

     спостерiгати за  роботою  згiдно  з  Резолюцiєю  IМО  вiд   4
листопада 1993 р. N А.799(18) iноземних класифiкацiйних товариств,
якi мають доручення Кабiнету Мiнiстрiв України на технiчний нагляд
за суднами, що плавають пiд Державним Прапором України;

     безперешкодно вiдвiдувати судна, суднобудiвнi i судноремонтнi
заводи та верфi,  порти,  а також органiзацiї та пiдприємства,  що
проектують  i  виготовляють  матерiали,  вироби  та обладнання для
суднобудування та судноремонту,  у разi виконання  цих  робiт  пiд
його наглядом;

     при задовiльних  результатах чергового i позачергового огляду
видавати  на  судна  та  iншi  плавучi   споруди   документи,   що
засвiдчують  технiчну здатнiсть судна до плавання i дають право на
його експлуатацiю,  а  також  документи  на  окремi  механiзми  та
пристрої,  продовжувати  строк  дiї  таких документiв та анулювати
документи,  якщо технiчний стан суден чи пристроїв  не  вiдповiдає
вимогам правил Регiстру;

     видавати посвiдчення його працiвникам.

     Працiвники Регiстру   мають   право   носити   формений  одяг
працiвникiв водного транспорту.

     10. Управлiння Регiстром здiйснюється його  керiвником,  який
призначається Мiнтрансом з укладенням вiдповiдного контракту.

     Керiвник Регiстру:

     керує дiяльнiстю Регiстру;

     розподiляє обов'язки мiж своїми заступниками;

     призначає на  посаду  та звiльняє з посади своїх заступникiв,
керiвникiв i фахiвцiв пiдроздiлiв апарату управлiння, керiвникiв i
головних бухгалтерiв структурних пiдроздiлiв;

     несе персональну   вiдповiдальнiсть  за  стан  та  дiяльнiсть
Регiстру, за формування та виконання фiнансових планiв;

     дiє без доручення вiд iменi Регiстру, представляє його в усiх
установах та органiзацiях;

     затверджує правила  та  iншi нормативнi документи,  положення
про структурнi пiдроздiли, посадовi iнструкцiї, штатнi розписи;

     у межах своєї компетенцiї видає накази i вказiвки;

     застосовує заохочення за успiхи  в  роботi  та  стягнення  за
порушення трудової дисциплiни;

     укладає договори,  видає  доручення,  вiдкриває  в  установах
банкiв розрахунковий та iншi рахунки;

     розпоряджається коштами  та  майном  Регiстру  вiдповiдно  до
чинного законодавства.

     11. Майно  Регiстру  становлять  основнi  фонди  та  оборотнi
кошти,  а також матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображається
у самостiйному балансi Регiстру.

     Майно Регiстру  є  державною власнiстю i закрiплюється за ним
на правi повного господарського вiдання.  Здiйснюючи право повного
господарського   вiдання,   Регiстр   володiє,   користується   та
розпоряджається  зазначеним  майном  на  свiй   розсуд,   вчиняючи
стосовно   нього   будь-якi   дiї,   що   не   суперечать  чинному
законодавству та цьому Положенню.

     Регiстр веде оперативний та бухгалтерський облiк  результатiв
своєї   дiяльностi,  статистичну  та  бухгалтерську  документацiю,
звiтує про  результати  своєї  дiяльностi  в  порядку  i  термiни,
встановленi законодавством.

     12. Перевiрки  та  ревiзiї  результатiв  дiяльностi  Регiстру
здiйснюються згiдно iз законодавством.

     13. Лiквiдацiя  Регiстру  проводиться  за  рiшенням  Кабiнету
Мiнiстрiв України в порядку, встановленому законодавством.