КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

                                 П О С Т А Н О В А
 
                          вiд 4 березня 1997 р. N 204
                                         Київ

           Про затвердження Порядку здiйснення нагляду
           за забезпеченням безпеки руху на транспортi
 

     (  Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ
        N 2098 ( 2098-98-п ) вiд 30.12.98 )
     Вiдповiдно до  статтi  16  Закону  України  "Про   транспорт"
( 232/94-ВР ) Кабiнет Мiнiстрiв України п о с т а н о в л я є:

     Затвердити Порядок   здiйснення   нагляду   за  забезпеченням
безпеки руху на транспортi (додається).
 

     Прем'єр-мiнiстр України                     П.ЛАЗАРЕНКО

     Iнд.34

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                            постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
                                вiд 4 березня 1997 р. N 204

                             ПОРЯДОК
               здiйснення нагляду за забезпеченням
                    безпеки руху на транспортi

     1. Цей   Порядок   регулює  питання  нагляду  за  додержанням
пiдприємствами,  установами,  органiзацiями,  незалежно  вiд  форм
власностi  (крiм  Мiноборони,  Нацiональної гвардiї,  Прикордонних
вiйськ,  СБУ та МВС) нормативних актiв щодо  безпеки  польотiв  на
авiацiйному,  судноплавства - на морському i рiчковому,  руху - на
залiзничному та автомобiльному  транспортi  (далi  -  забезпечення
безпеки руху транспортних засобiв).

     2. Нагляд здiйснюється за видами транспорту i покладається на
Мiнтранс,   державнi   департаменти  авiацiйного,  автомобiльного,
Держфлотiнспекцiю,   Укрзалiзницю   та   їх  органи  на  мiсцях  i
провадиться    у    взаємодiї   з   iншими   державними   органами
(Державтоiнспекцiя,  Держнаглядохоронпрацi  тощо),  що  здiйснюють
нагляд за безпекою руху.
(  Пункт  2  iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМ N 2098
( 2098-98-п ) вiд 30.12.98 )

     3. Органи,   на   якi   покладаються   функцiї   нагляду   за
забезпеченням безпеки руху транспортних засобiв:
     здiйснюють контроль за виконанням пiдприємствами, установами,
органiзацiями  незалежно  вiд  форм  власностi нормативних актiв з
питань безпеки руху на транспортi;
     здiйснюють нагляд за безпекою руху транспортних засобiв;
     беруть участь у службовому розслiдуваннi  обставин  i  причин
катастроф, аварiй та подiй на транспортi;
     ведуть облiк та здiйснюють аналiз причин  катастроф,  аварiй,
подiй,  розробляють i контролюють виконання профiлактичних заходiв
щодо їх попередження;
     проводять перевiрки  з питань органiзацiї роботи,  пов'язаної
iз забезпеченням безпеки руху транспортних засобiв;
     здiйснюють координацiю   дiяльностi   пiдприємств,   установ,
органiзацiй незалежно вiд форм  власностi  з  питань  забезпечення
безпеки руху транспортних засобiв;
     здiйснюють нагляд за сертифiкацiєю  транспортних  засобiв  та
експлуатантiв, зареєстрованих на територiї України;
     органiзовують навчання та  перевiрку  рiвня  знань  посадових
осiб,   що   здiйснюють   нагляд  за  забезпеченням  безпеки  руху
транспортних засобiв;
     перевiряють готовнiсть     аварiйно-вiдбудовних    формувань,
пошуково-рятувальних  служб  до  лiквiдацiї  наслiдкiв  катастроф,
аварiй, подiй тощо;
     контролюють технiчний стан рухомого складу;
     розглядають i    погоджують    нормативну   документацiю   на
транспортнi  засоби  та   обладнання   об'єктiв,   пов'язаних   iз
забезпеченням  безпеки руху транспортних засобiв,  беруть участь у
роботi державних комiсiй;
     контролюють органiзацiю  безпечного  перевезення небезпечних,
надгабаритних та великовагових вантажiв.

     4. Органи,   на   якi   покладаються   функцiї   нагляду   за
забезпеченням безпеки руху транспортних засобiв, мають право:
     безперешкодно у  будь-який  час   вiдвiдувати   пiдприємства,
установи,  органiзацiї з метою перевiрки забезпечення ними безпеки
руху транспортних засобiв;
     скасовувати в  установленому порядку вказiвки посадових осiб,
якщо вони суперечать вимогам безпеки руху на транспортi;
     давати обов'язковi  для  виконання посадовими особами приписи
щодо усунення порушень вимог нормативних актiв  з  питань  безпеки
руху   транспортних   засобiв   i   контролювати  їх  виконання  у
встановленi строки;
     забороняти експлуатацiю рухомого складу i виконання робiт, що
створюють загрозу життю та здоров'ю людей,  до  усунення  порушень
вимог   нормативних  актiв  з  питань  безпеки  руху  транспортних
засобiв;
     вносити пропозицiї  про вiдсторонення вiд роботи працiвникiв,
дiї яких можуть спричинити катастрофи,  аварiї, подiї або створити
загрозу їх виникнення;
     подавати пропозицiї  про  невiдповiднiсть  окремих  посадових
осiб займанiй посадi;
     безплатно одержувати вiд мiнiстерств,  iнших  центральних  та
мiсцевих    органiв    виконавчої    влади,    органiв   мiсцевого
самоврядування,  пiдприємств,  установ,  органiзацiй   iнформацiю,
необхiдну  для здiйснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на
транспортi.

     5. Посадовi особи,  на якi  покладаються  функцiї  здiйснення
нагляду за забезпеченням безпеки руху транспортних засобiв, несуть
вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

     6. Рiшення органiв,  на якi покладаються  функцiї  здiйснення
нагляду за забезпеченням безпеки руху транспортних засобiв, можуть
бути оскарженi в порядку, встановленому законодавством.