Об отделе
контроля за
лоцманской 
проводкой,
регулированием
движения судов и
радионавигацией
 
Положения
Задачи
Инструкции
Начальника отдела
Зам. начальника
Госинспектора

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

заступника начальника, державного інспектора
відділу контролю за лоцманським проведенням,
регулюванням руху суден та радіонавігацією 


 


1. Загальні положення.

1.1. Заступник начальника, державний інспектор відділу контролю за лоцманським проведенням, регулюванням руху суден та радіонавігацією (далі - заступник начальника відділу ) призначається на посаду і звільняється з посади начальником Держфлотінспекції України за поданням начальника відділу контролю за лоцманським проведенням, регулюванням руху суден та радіонавігацією та за згодою заступника начальника Держфлотінспекції України.

1.2. На посаду заступника начальника відділу призначається особа, яка має вищу судноводійську або радіотехнічну освіту та стаж роботи на посадах, пов'язаних з експлуатацією морського транспорту або радіотехнічного обладнання, а також з досвідом роботи у морському транспорті не менше 5 років.

1.3. Заступник начальника відділу підпорядковується безпосередньо начальнику відділу нагляду лоцманського забезпечення і служб руху суден Держфлотінспекції України. Під час відсутності заступника начальника відділу його обов'язки виконує державний інспектор відділу контролю за лоцманським проведенням, регулюванням руху суден та радіонавігацією. 

1.4. Заступник начальника відділу у своїй роботі керується керується чинним законодавством України, Указами Президента і постановами Кабінету Міністрів України, а також Кодексом торговельного мореплавства України та документами міжнародних організацій, регламентуючими безпеку судноплавства і виконання положень Регламенту радіозв'язку, нормативними документами Мінтрансу України, Міністерства зв'язку України, Державного центру радіочастот та нагляду за зв'язком, Укрморрічфлоту, Положенням про Держфлотінспекцію України та її Статутом, Положенням про відділ та цією інструкцією.

1.5. Заступник начальника відділу повинен знати положення керівних документів, свої обов'язки, завдання, права, функції відділу і нести відповідальність за свої дії і діяльність.
 

2. Обов'язки заступника начальника відділу

2.1. Бере участь в розробці, розгляді, узгодженні нових, а також переробці і коригуванні діючих національних і галузевих нормативно-правових документів з питань безпеки судноплавства, організації та забезпечення морської системи зв'язку та радіонавігації у відповідності до вимог чинного законодавства і міжнародних конвенцій та інших угод України з цих питань.

2.2. Готує необхідні матеріали для участі Держфлотінспекції України у роботі органів Міжнародної морської організації, Міжнародного союзу електрорадіозв'язку та інших міжнародних організацій.

2.3. Готує пропозиції по запровадженню в Україні міжнародних норм та розробляє заходи пов'язані з виконанням зобов'язань України за міжнародними конвенціями і іншими угодами з питань забезпечення безпеки судноплавства, зокрема, забезпечення зв'язку та радіонавігації.

2.4. Приймає безпосередню участь в створенні регіональних служб регулювання руху суден.

2.5. Здійснює подальше впровадження і правильну експлуатацію елементів Глобальної морської системи зв'язку при лихах та для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ).

2.6. Організує розробку, розгляд, узгодження та запровадження у дію стандартів, правил, технічних умов та експлуатаційних вимог щодо проектування, монтажу та експлуатації наземних технічних засобів об'єктів навігаційного обладнання та радіозв'язку.

2.7. Приймає участь в перевірці знань осіб, які відповідають за безпеку судноплавства, а також лоцманів та інших посадових осіб, котрі забезпечують безпеку судноплавства.

2.8. Розглядає та готує оцінки щодо визначення переліку схвалених типів суднового устаткування ГМЗЛБ та навігаційного обладнання.

2.9. Аналізує узагальнені іншими відділами Держфлотінспекції України зведення про порушення вимог міжнародних, національних та галузевих нормативно-правових документів з питань забезпечення безпеки судноплавства, зокрема, забезпечення зв'язку та радіонавігації, та розробляє заходи з метою подальшого удосконалення цих документів і внесення пропозицій щодо необхідних заходів з запобігання їх порушень.

2.10. Надає консультації працівникам інших відділів Держфлотінспекції України з метою доведення до їх відома змісту останніх міжнародних, національних та галузевих нормативно-правових документів з питань електрозв'язку та радіонавігації.

2.11. Забезпечує взаємодію та співробітництво з органами Держстандарту України і з відповідними підрозділами інших міністерств та відомств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій України з питань забезпечення безпеки судноплавства, зокрема, забезпечення зв'язку та радіонавігації.

2.12. Розглядає та готує пропозиції щодо коригування учбових, тренажерних та інших програм підготовки плавскладу в учбових закладах і тренажерних центрах морського профілю з метою виконання сучасних вимог чинних нормативно-правових документів з питань електрозв'язку та радіонавігації.

2.13. Приймає участь в складі комісії у перевірках підрозділів лоцманської служби, систем регулювання руху суден та інших підприємств, установ, організацій та суден, незалежно від їх галузевої належності і форми власності, крім флоту Держкомрибгосподарства, з питань, що входять до компетенції відділу.

2.14.  Приймає участь в сертифікації тренажерних учбових центрів та встановленні кваліфікації лоцманів-операторів систем регулювання руху суден. 

2.15.  Не допускає розголошення будь-яким чином відомостей, що становлять комерційну або службову таємницю, і несе відповідальність за порушення цієї вимоги.

2.16.  Виконує вимоги правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії, діючих інструкцій з діловодства Міністерства транспорту України, Укрморрічфлоту, Держфлотінспекції  України.

2.17.  Виконує окремі доручення начальника відділу контролю за лоцманським проведенням, регулюванням руху суден та радіонавігацією
 

3. Права заступника начальника відділу

3.1.  Одержувати безкоштовно від підприємств, установ і організацій, а також суден морського і річкового транспорту інформацію, яка необхідна для виконання покладених на нього обов'язків і завдань. 

3.2.  В складі комісій приймати участь у перевірках підприємств, установ, організацій та суден, незалежно від їх галузевої належності і форми власності (за винятком флоту Державного комітету рибного господарства), з питань, що входять до компетенції відділу.

3.3.  Подавати начальнику відділу пропозиції щодо видачі обов'язкових для виконання посадовими особами, зазначених в п. 3.2. об'єктів, приписів про усунення порушень вимог нормативно-правових документів, а також заборони експлуатації лоцманських підприємств, постів регулювання руху суден і суден до усунення порушень, небезпечних для життя і здоров'я людей, в межах компетенції відділу.

3.4.  Приймати участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах, які проводяться Міністерством транспорту України, Укрморрічфлотом, Держфлотінспекцією України, Держстандартом України та іншими державними та громадськими організаціями з питань, що стосуються компетенції відділу.

3.5.  Вносити для розгляду керівництвом відділу, Держфлотінспекції України пропозиції, пов'язані з покращанням діяльності відділу.

3.6. Для виконання своїх обов'язків та підтримки кваліфікації здійснювати закордонні відрядження та виходити у заплановані рейси.

3.7. Вирішувати інші питання, розв'язання яких є необхідною умовою для виконання обов'язків заступника начальника відділу.

4. Відповідальність
4.1. За невиконання або неналежне виконання покладених обов’язків заступник начальника несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
  
 


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

державного інспектора
відділу контролю за лоцманським проведенням,
регулюванням руху суден та радіонавігацією


 


1. Загальні положення.

1.1. Державний інспектор призначається на посаду і звільняється з посади начальником Держфлотінспекції України за поданням начальника відділу контролю за лоцманським проведенням, регулюванням руху суден та радіонавігацією (надалі - відділу) та за згодою заступника начальника Держфлотінспекції України.

1.2. Державний інспектор повинен мати вищу радіотехнічну освіту і стаж роботи на посадах, пов'язаних з експлуатацією радіотехнічного обладнання на підприємствах морського транспорту не менше 5 років.

1.3. Державний інспектор підпорядковується безпосередньо начальнику відділу контролю за лоцманським проведенням, регулюванням руху суден та радіонавігацією.

1.4. Під час відсутності державного інспектора його обов'язки виконує інший державний інспектор за поданням начальника відділу контролю за лоцманським проведенням, регулюванням руху суден та радіонавігацією.

1.5. Державний інспектор у своїй роботі керується чинним законодавством України, нормативно-правовими документами Міністерства транспорту України, Укрморрічфлоту і Держфлотінспекції України, Положеннями про відділ та цією посадовою інструкцією.

1.6. Державний інспектор повинен знати законодавство України, міжнародні конвенції і нормативні документи з питань безпеки судноплавства, лоцманського забезпечення і регулювання руху суден, основи трудового законодавства та охорони праці, керівні документи Міністерства транспорту України, Укрморрічфлоту та Держфлотінспекції України стосовно його компетенції.
 

2. Обов'язки державного інспектора

2.1. Приймає участь у створенні лоцманських підрозділів і служб регулювання руху суден, контролює та координує їх діяльність.

2.2. Проводить періодичну перевірку діяльності постів регулювання руху суден.

2.3. Приймає участь в складі комісій у перевірках підрозділів лоцманської служби, систем регулювання руху суден та інших підприємств, установ, організацій та суден, незалежно від їх галузевої належності і форми власності, крім флоту Держкомрибгосподарства, з питань, що входять до компетенції відділу.

2.4. Розробляє, розглядає, узгоджує нові, а також переробляє і корегує діючі національні і галузеві нормативно-правові документи, стандарти, правила, технічні та експлуатаційні умови з питань організації та забезпечення морської системи зв'язку та радіонавігації у відповідності до вимог чинного законодавства і міжнародних конвенцій та інших угод України з цих питань.

2.5. Готує необхідні матеріали для участі Держфлотінспекції України у роботі органів Міжнародної морської організації, Міжнародного союзу електрорадіозв'язку, та інших міжнародних організацій, а також пропозиції по запровадженню в Україні міжнародних норм, та розробляє заходи, пов'язані з виконанням зобов'язань України за міжнародними конвенціями і іншими угодами з питань забезпечення безпеки судноплавства, зокрема, забезпечення зв'язку та радіонавігації.

2.6. Здійснює подальше впровадження і правильну експлуатацію елементів Глобальної морської системи зв'язку при лихах та для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ).

2.7. Аналізує узагальнені іншими відділами Держфлотінспекції України зведення про порушення вимог міжнародних, національних та галузевих нормативно-правових документів з питань забезпечення безпеки судноплавства, зокрема, зв'язку та радіонавігації, розробляє заходи з метою подальшого удосконалення цих документів і вносить пропозиції щодо їх безумовного виконання.

2.8. Розглядає та готує пропозиції щодо корегування учбових, тренажерних та інших програм з підготовки плавскладу в учбових закладах і тренажерних центрах морського профілю з метою виконання вимог чинних нормативно-правових документів з питань електрозв'язку та радіонавігації.

2.9. Не допускає розголошення будь-яким чином відомостей, що становлять комерційну або службову таємницю, і несе відповідальність за порушення цієї вимоги.

2.10. Виконує вимоги правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії, діючих інструкцій з діловодства Міністерства транспорту України, Укрморрічфлоту, Держфлотінспекції  України.

2.11. Виконує окремі доручення начальника відділу.
 

3. Права державного інспектора

Він має право:
3.1. Одержувати безкоштовно від підприємств і організацій морського і річкового транспорту України інформацію, яка необхідна для виконання покладених на нього обов’язків і завдань.

3.2. У встановленому порядку готувати пропозиції з питань, які відносяться до компетенції відділу, для їх рішення з відповідними управліннями, відділами, посадовими особами Міністерства транспорту, Укрморрічфлоту та інших підприємств.

3.3. Вносити для розгляду начальником відділу, керівництвом Держфлотінспекції України пропозиції, які пов'язані з діяльністю служб лоцманського забезпечення і регулювання руху суден.

3.4. Приймати участь у нарадах, що проводяться начальником відділу і керівництвом Держфлотінспекції України з питань, які пов’язані з діяльністю підпорядкованих підрозділів та стосуються компетенції відділу.

3.5. В складі комісій приймати участь у перевірках підприємств, установ, організацій та суден, незалежно від їх галузевої належності і форми власності (за винятком флоту Державного комітету рибного господарства), з питань, що входять до компетенції відділу.

3.6. Для виконання своїх обов'язків та підтримки кваліфікації здійснювати закордонні відрядження та виходити у заплановані рейси.

3.7. Вирішувати інші питання, розв'язання яких є необхідним для виконання обов'язків державного інспектора відділу.
 

4. Відповідальність
4.1. За невиконання або неналежне виконання покладених обов’язків державний інспектор несе відповідальність згідно з чинним законодавством.